Động cơ bước 5 pha Autonics A16K-M569

5 pha, 1.4/pha, 16.6 kgf.cm,

trục lổ D8,

60x60x89mm

Đơn giá: 3.502.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics 02K-S523

5 pha, 0.75A/Pha, 0.18kgf.cm,

trục đơn,

24x24x30.5mm

Đơn giá: 4.001.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics 02K-S523W

5 pha, 0.75A/Pha, 0.18kgf.cm,

trục kếp,

24x24x30.5mm

Đơn giá: 4.298.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-S543

5 pha, 0.75A/pha, 1.3kgf.cm,

trục đơn,

42x42x33mm

Đơn giá: 2.367.000 VNĐ

động cơ bước có thắng Autonics A1K-S543-B

5 pha, 0.75A/pha,

1.3kgf.cm, trục đơn,

42x42x33mm

Đơn giá: 4.167.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-M543

5 pha, 0.75A/pha, 1.3kgf.cm, trục kép, 42x42x33mm

Đơn giá: 2.367.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-M543W

5 pha, 0.75A/pha, 1.3kgf.cm, trục kép, 42x42x33mm

Đơn giá: 2.436.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-S544

5 pha, 0.75A/pha, 1.8kgf.cm
trục đơn Ø5
42x42x39mm

Đơn giá: 2.586.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-M544

5 pha, 1.4A/pha, 1.8kgf.cm,

trục đơn Ø5,

42x42x39mm

Đơn giá: 2.586.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-M544W

5 pha, 1.4A/pha, 1.8kgf.cm,

trục đơn Ø5,

42x42x39mm

Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm, trục đơn Ø5, 42x42x47mm

Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545W

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm,

trục kép Ø5,

42x42x47mm

Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

động cơ bước Autonics A3K-S545-S

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm, trục đơn Ø5, 42x42x47mm

Đơn giá: 2.989.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545W-S

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm, trục kép Ø5, 42x42x47mm

Đơn giá: 3.074.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A3K-M545

5 pha, 1.4A/pha, 2.4kgf.cm,

trục đơn Ø5,

42x42x47mm

Đơn giá: 2.586.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A3K-M545W

5 pha, 1.4A/pha, 2.4kgf.cm, trục kép Ø5, 42x42x47mm

Đơn giá: 2.671.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564

5 pha, 0.75A/pha, 4.2kgf.m,

trục đơn D8,

60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564W

5 pha, 0.75A/pha, 4.2kgf.m,

trục kép D8,

60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.628.800 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564-S

5 pha, 0.75A/pha, 4.2kgf.m, trục đơn D8, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.989.200 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564W-S

5 pha, 0.75A/pha, 4.2kgf.m, trục kép D8, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 3.031.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564

5 pha, 1.4A/pha, 4.2kgf.m, trục D8, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.586.400 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564W

5 pha, 1.4A/pha, 4.2kgf.m, trục kép D8, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.628.800 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564-S

5 pha, 1.4A/pha, 4.2kgf.m, trục D8,60x60x48.5mm

Đơn giá: 2.989.200 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564W-S

5 pha, 1.4A/pha, 4.2kgf.m, trục D8 kép, 60x60x48.5mm

Đơn giá: 3.031.600 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A8K-S566

5 pha, 0.75A/pha, 8.3kgf.cm, trục đơn Ø8, 60x60x60mm

Đơn giá: 2.713.600 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566

5 pha, 1.4A/pha,

8.3kgf.cm, trục D8,

60x60x60mm

Đơn giá: 2.714.000 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566W

5 pha, 1.4A/pha,

8.3kgf.cm, trục kép Ø8,

60x60x60mm

Đơn giá: 2.756.000 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566-S

5 pha, 1.4A/pha, 8.3kgf.cm, trục lổ D8, 60x60x60mm

Đơn giá: 3.116.000 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566W-S

5 pha, 1.4A/pha, 8.3kgf.cm, trục kép Ø8, 60x60x60mm

Đơn giá: 3.158.800 VNĐ

Động cơ bước 5 pha Autonics A16K-M569W

5 pha, 1.4/pha, 16.6 kgf.cm, trục D8, 60x60x89mm

Đơn giá: 3.565.000 VNĐ

Động Cơ Bước 5 pha Autonics A16K-M569-B

5 pha, 1.4/pha, 16.6 kgf.cm,

trục đơn D8,

động cơ có thắng

Đơn giá: 5.600.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A16K-G569

5 pha, 2.8A/pha, 16.6 kgf.cm, trục đơn D8, 60x60x89mm

Đơn giá: 3.502.000 VNĐ

Động Cơ Bước 5 pha Autonics A16K-G569W

5 pha, 2.8A/pha, 16.6 kgf.cm,

trục kép D8,

60x60x89mm

Đơn giá: 3.565.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A16K-G569-S

5 pha, 2.8A/pha, 16.6 kgf.cm, trục đơn D8, 60x60x89mm

Đơn giá: 3.904.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A16K-G569W-S

5 pha, 2.8A/pha, 16.6 kgf.cm, trục kép D8, 60x60x89mm

Đơn giá: 3.966.000 VNĐ

động cơ bước 5 pha Autonics A21K-M596

5 pha, 1.4A/pha, 21 kgf.cm,

trục đơn D14,

85x85x68mm

Đơn giá: 5.800.000 VNĐ

động cơ bước 5 pha Autonics A21K-M596W

5 pha, 1.4A/pha, 21 kgf.cm,

trục kép D14,

85x85x68mm

Đơn giá: 5.966.000 VNĐ

động cơ bước 5 pha Autonics A21K-M596-S

5 pha, 1.4A/pha, 21 kgf.cm, trục đơn D14, 85x85x68mm

Đơn giá: 6.202.000 VNĐ

động cơ bước 5 pha Autonics A21K-M596W-S

5 pha, 1.4A/pha, 21 kgf.cm, trục kép D14, 85x85x68mm

Đơn giá: 6.368.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A21K-G596

5 pha, 2.8A/pha, 21kgf.cm, trục D14, 85x85x68mm

Đơn giá: 5.800.000 VNĐ