Động cơ bước 5 pha Autonics A16K-M569

5 pha, 1.4/pha, 16.6 kgf.cm,

trục lổ D8,

60x60x89mm

Giá KM còn: 2.457.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.668.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics 02K-S523

5 pha, 0.75A/Pha, 0.18kgf.cm,

trục đơn,

24x24x30.5mm

Giá KM còn: 2.680.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.001.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics 02K-S523W

5 pha, 0.75A/Pha, 0.18kgf.cm,

trục kếp,

24x24x30.5mm

Giá KM còn: 2.879.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.298.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-S543

5 pha, 0.75A/pha, 1.3kgf.cm,

trục đơn,

42x42x33mm

Giá KM còn: 1.585.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.367.000 VNĐ

động cơ bước có thắng Autonics A1K-S543-B

5 pha, 0.75A/pha,

1.3kgf.cm, trục đơn,

42x42x33mm

Giá KM còn: 2.791.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.167.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-M543

5 pha, 0.75A/pha, 1.3kgf.cm, trục kép, 42x42x33mm

Giá KM còn: 1.585.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.367.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A1K-M543W

5 pha, 0.75A/pha, 1.3kgf.cm, trục kép, 42x42x33mm

Giá KM còn: 1.632.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.436.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-S544

5 pha, 0.75A/pha, 1.8kgf.cm
trục đơn Ø5
42x42x39mm

Giá KM còn: 1.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.533.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-M544

5 pha, 1.4A/pha, 1.8kgf.cm,

trục đơn Ø5,

42x42x39mm

Giá KM còn: 1.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.533.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A2K-M544W

5 pha, 1.4A/pha, 1.8kgf.cm,

trục đơn Ø5,

42x42x39mm

Giá KM còn: 1.744.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.603.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm

trục đơn Ø5

42x42x47mm

Giá KM còn: 1.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.533.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545W

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm,

trục kép Ø5,

42x42x47mm

Giá KM còn: 1.744.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.603.000 VNĐ

động cơ bước Autonics A3K-S545-S

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm

trục đơn Ø5

42x42x47mm

Giá KM còn: 1.966.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.935.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics A3K-S545W-S

5 pha, 0.75A/pha, 2.4kgf.cm

trục kép Ø5

42x42x47mm

Giá KM còn: 2.012.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.004.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A3K-M545

5 pha, 1.4A/pha, 2.4kgf.cm,

trục đơn Ø5,

42x42x47mm

Giá KM còn: 1.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.533.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A3K-M545W

5 pha, 1.4A/pha, 2.4kgf.cm

trục kép Ø5

42x42x47mm

Giá KM còn: 1.744.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.603.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564

5 pha, 0.75A/pha, 4.2kgf.m,

trục đơn D8,

60x60x48.5mm

Giá KM còn: 1.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.533.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564W

5 pha, 0.75A/pha, 4.2kgf.m,

trục kép D8,

60x60x48.5mm

Giá KM còn: 1.744.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.603.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564-S

5 pha, 0.75A/pha,

4.2kgf.m, trục đơn D8,

60x60x48.5mm

Giá KM còn: 1.966.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.935.000 VNĐ

motor bước 5 pha Autonics A4K-S564W-S

5 pha, 0.75A/pha,

4.2kgf.m, trục kép D8,

60x60x48.5mm

Giá KM còn: 2.012.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.004.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564

5 pha, 1.4A/pha,

4.2kgf.m, trục D8,

60x60x48.5mm

Giá KM còn: 1.697.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.533.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564W

5 pha, 1.4A/pha,

4.2kgf.m, trục kép D8,

60x60x48.5mm

Giá KM còn: 1.744.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.603.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564-S

5 pha, 1.4A/pha,

4.2kgf.m, trục D8,

60x60x48.5mm

Giá KM còn: 1.966.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.935.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A4K-M564W-S

5 pha, 1.4A/pha,

4.2kgf.m, trục D8 kép,

60x60x48.5mm

Giá KM còn: 2.012.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.004.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A8K-S566

5 pha, 0.75A/pha, 8.3kgf.cm

trục đơn Ø8, 60x60x60mm

Giá KM còn: 2.077.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.101.000 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566

5 pha, 1.4A/pha,

8.3kgf.cm, trục D8,

60x60x60mm

Giá KM còn: 2.077.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.101.000 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566W

5 pha, 1.4A/pha,

8.3kgf.cm, trục kép Ø8,

60x60x60mm

Giá KM còn: 1.808.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.699.000 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566-S

5 pha, 1.4A/pha, 8.3kgf.cm

trục lổ D8, 60x60x60mm

Giá KM còn: 2.031.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.032.000 VNĐ

Motor bước Autonics A8K-M566W-S

5 pha, 1.4A/pha, 8.3kgf.cm

trục kép Ø8, 60x60x60mm

Giá KM còn: 2.077.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.101.000 VNĐ

Động cơ bước 5 pha Autonics A16K-M569W

5 pha, 1.4/pha

16.6 kgf.cm, trục D8

60x60x89mm

Giá KM còn: 2.388.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.565.000 VNĐ

Động Cơ Bước 5 pha Autonics A16K-M569-B

5 pha, 1.4/pha, 16.6 kgf.cm,

trục đơn D8,

động cơ có thắng

Giá KM còn: 3.752.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.600.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A16K-G569

5 pha, 2.8A/pha, 16.6 kgf.cm,

trục đơn D8,

60x60x89mm

Giá KM còn: 2.346.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.502.000 VNĐ

Động Cơ Bước 5 pha Autonics A16K-G569W

5 pha, 2.8A/pha, 16.6 kgf.cm,

trục kép D8,

60x60x89mm

Giá KM còn: 2.428.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.625.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A16K-G569-S

5 pha, 2.8A/pha, 16.6 kgf.cm,

trục đơn D8,

60x60x89mm

Giá KM còn: 2.615.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.904.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A16K-G569W-S

5 pha, 2.8A/pha, 16.6 kgf.cm,

trục kép D8,

60x60x89mm

Giá KM còn: 2.657.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.966.000 VNĐ

động cơ bước 5 pha Autonics A21K-M596

5 pha, 1.4A/pha, 21 kgf.cm,

trục đơn D14,

85x85x68mm

Giá KM còn: 3.981.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.942.000 VNĐ

động cơ bước 5 pha Autonics A21K-M596W

5 pha, 1.4A/pha, 21 kgf.cm,

trục kép D14,

85x85x68mm

Giá KM còn: 3.997.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.966.000 VNĐ

động cơ bước 5 pha Autonics A21K-M596-S

5 pha, 1.4A/pha, 21 kgf.cm,

trục đơn D14,

85x85x68mm

Giá KM còn: 4.155.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.202.000 VNĐ

động cơ bước 5 pha Autonics A21K-M596W-S

5 pha, 1.4A/pha, 21 kgf.cm,

trục kép D14,

85x85x68mm

Giá KM còn: 4.266.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.368.000 VNĐ

Motor Bước 5 Pha Autonics A21K-G596

5 pha, 2.8A/pha, 21kgf.cm,

trục D14,

85x85x68mm

Giá KM còn: 3.886.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.800.000 VNĐ