Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-1

Hiển thị 0-199.9w, ngõ vào: 0-10VDC, 72x36, 100-240V

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W-W-1

Đồng hồ đo Watt, AC199.9W, 96x48

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W-W-2

Đồng hồ đo Watt, AC1.999KW, 96x48

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W-W-3

Đồng hồ đo Watt, AC19.99KW, 96x48

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W-W-4

Đồng hồ đo Watt, AC199.9KW, 96x48

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W-W-5

Đồng hồ đo Watt, AC1999KW, 96x48

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W1P-W-1

Đồng hồ đo Watt, AC199.9W, 96x48

Đơn giá: 2.947.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W1P-W-3

Đồng hồ đo Watt, AC19.99KW, 96x48

Đơn giá: 2.947.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W1P-W-4

Đồng hồ đo Watt, AC199.9KW, 96x48

Đơn giá: 2.947.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W2P-W-4

Đồng hồ đo Watt, AC199.9KW, 96x48

Đơn giá: 3.908.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W1P-W-5

Đồng hồ đo Watt, AC1999KW, 96x48

Đơn giá: 2.947.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W2P-W-2

Đồng hồ đo Watt, AC1.999KW, 96x48

Đơn giá: 3.908.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W2P-W-1

Đồng hồ đo Watt, AC199.9W, 96x48

Đơn giá: 3.908.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-4

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-4

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-2

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-2

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-3

Đồng hồ đo công suất Autonics M4Y-W-3

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ công suất Autonics M4Y-W-XX

Đồng hồ công suất Autonics M4Y-W-XX

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-1

dãi đo: 0 - 199.99W, Kích thước: 96x48mm

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-2

dãi đo: 0 - 1.9999KW, Kích thước: 96x48mm

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-3

dãi đo: 0 - 19.999KW, Kích thước: 96x48mm

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-4

dãi đo: 0 - 199.99KW, Kích thước: 96x48mm

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-5

dãi đo: 0 - 1999.9KW, Kích thước: 96x48mm

Đơn giá: 11.375.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-XX

Đồng hồ đo công suất Autonics M5W-W-XX

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W2P-W-XX

Đồng hồ đo công suất Autonics M4W2P-W-XX

Đơn giá: 3.908.000 VNĐ