Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU31

Điện áp 3P 110V, dòng từ 25A đến 600A

Giá KM còn: 15.877.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.697.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32

Điện áp 3P 220V, dòng từ 25A đến 600A

Giá KM còn: 16.701.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.927.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33

Điện áp: 3P 380V, dòng từ 25A đến 600A

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU34

Điện áp: 3P 440V, dòng từ 25A đến 600A

Giá KM còn: 15.524.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.171.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32A-025R

3P 220V, 25A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 15.524.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.171.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32A-025D

3P 220V, 25A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 14.232.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.243.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32A-025A

3P/220V/25A, in: 4-20mA, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 15.643.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.348.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU32A-025N

3P/220V/25A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 14.232.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.242.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32A-040R

3P 220V, 40A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 15.877.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.697.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32A-040D

3P 220V, 40A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 14.585.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.769.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32A-040A

3P/220V/40A, in: 4-20mA, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 15.996.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.875.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32A-040N

3P/220V, dòng điện 40A,in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 14.963.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.334.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32A-050R

3P 220V, 50A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 16.701.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.927.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32A-050D

3P 220V, 50A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 15.405.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.993.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32A-050A

3P/220V/50A, in: 4-20mA, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 16.820.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.105.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU32A-050N

3P/220V, dòng điện 50A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 15.423.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.020.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32B-070R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485,3P 220V, 70A

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ Điều KhiểnCông Suất Autonics DPU32B-070D

3P 220V, 70A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 18.702.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-070A

in: 4-20mA, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 3P 220V, 70A

Giá KM còn: 20.108.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-070N

3P 220V, 70A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 19.225.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-080R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, 3P 220V, 80A

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-080D

3P 220V, 80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 18.702.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-080A

in: 4-20mA, DI, RS-485, hiển thị từ xa,3P 220V, 80A

Giá KM còn: 20.108.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-080N

3P 220V, 80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 19.225.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-100R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485,3P 220V, 100A

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-100D

3P 220V, 100A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 18.702.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-100A

in: 4-20mA, DI, RS-485, hiển thị từ xa,3P 220V, 100A

Giá KM còn: 20.108.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-100N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, 3P 220V, 100A

Giá KM còn: 19.225.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-120R

3P 220V, 120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-120D

3P 220V, 120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 18.702.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-120A

3P 220V, 120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 20.108.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU32B-120N

3P 220V, 120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 18.732.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.959.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-150R

3P 220V, 150A in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 23.992.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.809.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-150D

3P 220V, 150A in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 22.696.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 33.875.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU32B-150A

3P 220V, 150A in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 24.110.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.986.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-150N

3P 220V, 150A in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 23.362.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 34.870.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-180R

3P 220V, 180A in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 23.992.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.809.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-180D

3P 220V, 180A in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 22.696.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 33.875.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-180A

3P 220V, 180A in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 24.110.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.986.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU32B-180N

3P 220V, 180A in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Giá KM còn: 23.362.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 34.870.000 VNĐ