Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU31

Điện áp 3P 110V, dòng từ 25A đến 600A

Đơn giá: 23.697.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33

Điện áp: 3P 380V, dòng từ 25A đến 600A

Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU34

Điện áp: 3P 440V, dòng từ 25A đến 600A

Đơn giá: 23.171.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-025R

3P/380V/25A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Đơn giá: 22.586.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33A-025D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa 3P 380VAC,25A.

Đơn giá: 21.243.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33A-025A

3P/380V/25A,in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Đơn giá: 23.348.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-025N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, 3P/380V, 25A,

Đơn giá: 21.242.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-040R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485,3P 380V, 40A,

Đơn giá: 23.103.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33A-040D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa 3P 380VAC, 40A

Đơn giá: 21.769.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-040A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,3P 380VAC,40A

Đơn giá: 23.268.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-040N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,3P, 380VAC, 40A.

Đơn giá: 21.760.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33A-050D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa, 3P, 380VAC, 40A

Đơn giá: 22.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-050A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,3P 380VAC, 50A

Đơn giá: 24.466.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-050N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, 3P 380VAC, 50A

Đơn giá: 23.020.000 VNĐ

Bộ điều khiển cống suất Autonics DPU33B-070R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485 3P 380VAC 70A

Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-050R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485 3P, 380VAC,50A

Đơn giá: 24.302.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-070D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa, 3P, 380VAC, 70A

Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-070A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa 3P, 380VAC, 70A

Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-070N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, 3P,380VAC, 70A

Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-080R

3P 380V, 80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-080D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa, 3P, 380VAC, 80A

Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-080A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, 3P 380VAC, 80A

Đơn giá: 29.262.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33B-080N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, 3P, 380VAC, 80A

Đơn giá: 28.694.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-100R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, 3P 380VAC, 100A

Đơn giá: 29.096.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-100D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa, 3P, 380VAC, 100A

Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-100A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,3P, 380VAC, 100A

Đơn giá: 29.262.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-100N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, 3P, 380VAC, 100A

Đơn giá: 27.959.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-120R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, 3P ,380VAC, 120A

Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-120D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa,3P 380VAC, 25A

Đơn giá: 27.914.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-120A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,3P, 380VAC, 120A

Đơn giá: 30.013.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-120N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, 3P, 380VAC, 120A

Đơn giá: 27.959.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-150R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, 3P 380VAC, 150A

Đơn giá: 34.903.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-150D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa, 3P 380VAC, 150A

Đơn giá: 33.875.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-150A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,3P ,380VAC, 150A

Đơn giá: 35.068.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33B-150N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, 3P 380VAC, 150A

Đơn giá: 33.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-180R

in: 4-20mA, VR10kΩ,

DI, RS-485,

3P, 380VAC, 180A

Đơn giá: 34.903.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-180D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa,3P 380VAC, 180A

Đơn giá: 33.875.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-180A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,3P 380VAC, 180A

Đơn giá: 35.986.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-180N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, 3P 380VAC, 180A

Đơn giá: 33.993.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-200R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, 3P 380VAC, 200A

Đơn giá: 34.903.000 VNĐ