Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU31

Điện áp 3P 110V

dòng từ 25A đến 600A

Giá KM còn: 15.877.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.697.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33

Điện áp: 3P 380V
 dòng từ 25A đến 600A

Giá KM còn: 19.994.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU34

Điện áp: 3P 440V

dòng từ 25A đến 600A

Giá KM còn: 15.524.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.171.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-025R

3P/380V/25A,

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, RS-485

Giá KM còn: 17.104.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.529.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33A-025D

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

3P 380VAC,25A.

Giá KM còn: 15.903.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.736.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33A-025A

3P/380V/25A,

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Giá KM còn: 17.457.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 26.056.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-025N

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI,

3P/380V, 25A,

Giá KM còn: 15.550.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.209.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-040R

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, RS-485,

3P 380V, 40A,

Giá KM còn: 17.500.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 26.120.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33A-040D

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

3P 380VAC, 40A

Giá KM còn: 16.295.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.321.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-040A

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,

3P 380VAC,40A

Giá KM còn: 17.853.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 26.647.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-040N

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI,

3P, 380VAC, 40A.

Giá KM còn: 15.941.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.793.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33A-050D

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa,

3P, 380VAC, 40A

Giá KM còn: 17.207.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.683.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-050A

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,

3P 380VAC, 50A

Giá KM còn: 18.766.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.010.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-050N

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI,

3P 380VAC, 50A

Giá KM còn: 16.854.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.156.000 VNĐ

Bộ điều khiển cống suất Autonics DPU33B-070R

in: 4-20mA, điện áp DC

VR10kΩ, DI,

RS-485 3P 380VAC 70A

Giá KM còn: 22.039.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 32.894.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-050R

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, RS-485

3P, 380VAC,50A

Giá KM còn: 18.413.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.483.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-070D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

hiển thị từ xa,

3P, 380VAC, 70A

Giá KM còn: 20.837.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 31.101.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-070A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485, hiển thị từ xa

3P, 380VAC, 70A

Giá KM còn: 22.392.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 33.421.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-070N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

3P, 380VAC, 70A

Giá KM còn: 20.484.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.574.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-080R

in: 4-20mA, điện áp DC,

VR10kΩ, DI, RS-485

3P 380V, 80A 

Giá KM còn: 22.659.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 33.820.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-080D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa,

3P, 380VAC, 80A

Giá KM còn: 21.462.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 32.033.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-080A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485,

3P 380VAC, 80A

Giá KM còn: 23.012.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 34.347.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33B-080N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

3P, 380VAC, 80A

Giá KM còn: 21.109.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 31.506.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-100R

in: 4-20mA,

điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485,

3P 380VAC, 100A

Giá KM còn: 23.283.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 34.752.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-100D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

hiển thị từ xa,

3P, 380VAC, 100A

Giá KM còn: 22.082.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 32.959.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-100A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485, hiển thị từ xa,

3P, 380VAC, 100A

Giá KM còn: 23.636.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.279.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-100N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

3P, 380VAC, 100A

Giá KM còn: 21.729.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 32.432.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-120R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485,

3P ,380VAC, 120A

Giá KM còn: 23.908.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.684.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-120D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

hiển thị từ xa,

3P 380VAC, 120A

Giá KM còn: 22.702.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 33.884.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-120A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485, hiển thị từ xa,

3P, 380VAC, 120A

Giá KM còn: 24.261.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 36.211.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-120N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

3P, 380VAC, 120A

Giá KM còn: 22.349.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 33.357.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-150R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485,

3P 380VAC, 150A

Giá KM còn: 26.436.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 39.457.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-150D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

hiển thị từ xa,

3P 380VAC, 150A

Giá KM còn: 25.234.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 37.663.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-150A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485, hiển thị từ xa,

3P ,380VAC, 150A

Giá KM còn: 26.789.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 39.984.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33B-150N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

3P 380VAC, 150A

Giá KM còn: 24.881.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 37.136.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-180R

in: 4-20mA, VR10kΩ,

DI, RS-485,

3P, 380VAC, 180A

Giá KM còn: 27.060.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 40.389.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-180D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

hiển thị từ xa,

3P 380VAC, 180A

Giá KM còn: 25.854.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 38.589.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-180A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485, hiển thị từ xa,

3P 380VAC, 180A

Giá KM còn: 27.409.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 40.909.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-180N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

3P 380VAC, 180A

Giá KM còn: 25.501.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 38.062.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33B-200R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI,

RS-485,

3P 380VAC, 200A

Giá KM còn: 27.680.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 41.314.000 VNĐ