ACB 3P 1000A Schneider MVS10N3MF2L

3P 1000A, Dòng cắt: 50kA, Kiểu: fix.

Đơn giá: 70.540.000 VNĐ

ACB 3P 1250A Schneider MVS12N3MF2L

ACB 3P 1250A, Dòng cắt: 50kA, Kiểu: fix.

Đơn giá: 72.190.000 VNĐ

ACB 3P 1600A Schneider MVS16N3MF2L

ACB 3P 1600A, Dòng cắt: 50kA, Kiểu: fix.

Đơn giá: 78.730.000 VNĐ

ACB 3P 2000A Schneider MVS20N3MF2L

ACB 3P 2000A Schneider MVS20N3MF2L

Đơn giá: 88.390.000 VNĐ

ACB 3P 2500A Schneider MVS25N3MF2L

ACB 3P 2500A Schneider MVS25N3MF2L

Đơn giá: 97.350.000 VNĐ

ACB 3P 3200A Schneider MVS32N3MF2L

ACB 3P 3200A Schneider MVS32N3MF2L

Đơn giá: 111.950.000 VNĐ

ACB 3P 4000A Schneider MVS40N3MF2L

ACB 3P 4000A Schneider MVS40N3MF2L

Đơn giá: 185.040.000 VNĐ

ACB 3P 800A Schneider MVS08N3MW2L

Số cực: 3 cực 50kA.

Kiểu: fix.

Hợp chuẩn: IEC 947-2

Đơn giá: 88.090.000 VNĐ

ACB 3P 1000A Schneider MVS10N3MW2L

ACB 3P 1000A Schneider MVS10N3MW2L

Đơn giá: 88.600.000 VNĐ

ACB 3P 1250A Schneider MVS12N3MW2L

ACB 3P 1250A Schneider MVS12N3MW2L

Đơn giá: 92.400.000 VNĐ

ACB 3P 1600A Schneider MVS16N3MW2L

ACB 3P 1600A Schneider MVS16N3MW2L

Đơn giá: 102.140.000 VNĐ

ACB 3P 2000A Schneider MVS20N3MW2L

ACB 3P 2000A Schneider MVS20N3MW2L

Đơn giá: 112.900.000 VNĐ

ACB 3P 2500A Schneider MVS25N3MW2L

ACB 3P 2500A Schneider MVS25N3MW2L

Đơn giá: 115.760.000 VNĐ

ACB 3P 3200A Schneider MVS32N3MW2L

ACB 3P 3200A Schneider MVS32N3MW2L

Đơn giá: 131.750.000 VNĐ

ACB 3P 4000A Schneider MVS40N3MW2L

ACB 3P 4000A Schneider MVS40N3MW2L

Đơn giá: 255.810.000 VNĐ

ACB 3P 800A Schneider MVS08H3MF2L

ACB 3P 800A Schneider MVS08H3MF2L

Đơn giá: 79.420.000 VNĐ

ACB 3P 1000A Schneider MVS10H3MF2L

ACB 3P 1000A Schneider MVS10H3MF2L

Đơn giá: 81.020.000 VNĐ

ACB 3P 1250A Schneider MVS12H3MF2L

ACB 3P 1250A Schneider MVS12H3MF2L

Đơn giá: 82.980.000 VNĐ

ACB 3P 1600A Schneider MVS16H3MF2L

ACB 3P 1600A Schneider MVS16H3MF2L

Đơn giá: 85.550.000 VNĐ

ACB 3P 2000A Schneider MVS20H3MF2L

ACB 3P 2000A Schneider MVS20H3MF2L

Đơn giá: 95.570.000 VNĐ

ACB 3P 2000A Schneider MVS20H3MF2L

ACB 3P 2000A Schneider MVS20H3MF2L

Đơn giá: 95.570.000 VNĐ

ACB 3P 2500A Schneider MVS25H3MF2L

ACB 3P 2500A Schneider MVS25H3MF2L

Đơn giá: 108.650.000 VNĐ

ACB 3P 3200A Schneider MVS32H3MF2L

ACB 3P 3200A Schneider MVS32H3MF2L

Đơn giá: 125.790.000 VNĐ

ACB 3P 4000A Schneider MVS40H3MF2L

ACB 3P 4000A Schneider MVS40H3MF2L

Đơn giá: 198.000.000 VNĐ

ACB 3P 800A Schneider MVS08H3MW2L

ACB 3P 800A Schneider MVS08H3MW2L

Đơn giá: 100.100.000 VNĐ

ACB 3P 1000A Schneider MVS10H3MW2L

ACB 3P 1000A Schneider MVS10H3MW2L

Đơn giá: 100.680.000 VNĐ

ACB 3P 1250A Schneider MVS12H3MW2L

ACB 3P 1250A Schneider MVS12H3MW2L

Đơn giá: 104.370.000 VNĐ

ACB 3P 1600A Schneider MVS16H3MW2L

ACB 3P 1600A Schneider MVS16H3MW2L

Đơn giá: 111.020.000 VNĐ

ACB 3P 2000A Schneider MVS20H3MW2L

ACB 3P 2000A Schneider MVS20H3MW2L

Đơn giá: 122.720.000 VNĐ

ACB 3P 2500A Schneider MVS25H3MW2L

ACB 3P 2500A Schneider MVS25H3MW2L

Đơn giá: 130.070.000 VNĐ

ACB 3P 3200A Schneider MVS32H3MW2L

ACB 3P 3200A Schneider MVS32H3MW2L

Đơn giá: 145.850.000 VNĐ

ACB 3P 4000A Schneider MVS40H3MW2L

ACB 3P 4000A Schneider MVS40H3MW2L

Đơn giá: 287.430.000 VNĐ

ACB 4P 800A Schneider MVS08N4MF2L

ACB 4P 800A Schneider MVS08N4MF2L

Đơn giá: 83.640.000 VNĐ

ACB 4P 1000A Schneider MVS10N4MF2L

ACB 4P 1000A Schneider MVS10N4MF2L

Đơn giá: 87.470.000 VNĐ

ACB 4P 1250A Schneider MVS12N4MF2L

ACB 4P 1250A Schneider MVS12N4MF2L

Đơn giá: 89.520.000 VNĐ

ACB 4P 1600A Schneider MVS16N4MF2L

ACB 4P 1600A Schneider MVS16N4MF2L

Đơn giá: 93.920.000 VNĐ

ACB 4P 2000A Schneider MVS20N4MF2L

ACB 4P 2000A Schneider MVS20N4MF2L

Đơn giá: 105.470.000 VNĐ

ACB 4P 2500A Schneider MVS25N4MF2L

ACB 4P 2500A Schneider MVS25N4MF2L

Đơn giá: 109.510.000 VNĐ

ACB 4P 3200A Schneider MVS32N4MF2L

ACB 4P 3200A Schneider MVS32N4MF2L

Đơn giá: 131.190.000 VNĐ

ACB 4P 4000A Schneider MVS40N4MF2L

ACB 4P 4000A Schneider MVS40N4MF2L

Đơn giá: 215.110.000 VNĐ