Biến dòng kiểu kẹp Entes CCT

- vói Class 1, Secondary 333 mV

Đơn giá: Liên hệ

biến dòng hở Entes AYC 32

AYC 32 biến dòng hở Entes

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Entes AYC 44

AYC 44 Biến dòng hở Entes

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Entes AYS

Biến dòng hở Entes AYS

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở ENTES CYS

Biến dòng hở ENTES CYS

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 150

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 150

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 200

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 200

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 300

Từ 100 đến 300/5A, class 1,5VA

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 400

Từ 100 đến 800/5A, class 1,5VA

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 500

Từ 100 đến 800/5A, class 1,5VA

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 600

Từ 100 đến 800/5A, class 1,5VA

Đơn giá: Liên hệ