Biến dòng kiểu kẹp Entes CCT

- vói Class 1, Secondary 333 mV

Đơn giá: Liên hệ

biến dòng hở Entes AYC 32

AYC 32 biến dòng hở Entes

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Entes AYC 44

Dòng điện sơ cấp: 250 - 1000A

Cấp chính xác: 1%

Kích thước: 30x40mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Entes AYS

Dòng điện sơ cấp: 100 - 4000A

Cấp chính xác: 0.5 -3%

Kích thước: 20x30 tới 80x160mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở cho busbar ENTES CYS

Dòng điện sơ cấp: 100 - 400A

Cấp chính xác: 0.5 -3%

Kích thước: 20x30mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 150

Dòng điện sơ cấp: 100 - 400A

Cấp chính xác: 0.5 -3%

Kích thước: 20x30 tới 50x80mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 200

Dòng điện sơ cấp: 100 - 800A

Cấp chính xác: 3%

Kích thước: 20x30 tới 80x120mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 23 300

Dòng điện sơ cấp: 100 - 300A

Cấp chính xác: 3%

Kích thước: 20x30mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 400

Dòng điện sơ cấp: 100 - 800A

Cấp chính xác: 3%

Kích thước: 20x30 tới 80x120mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 500

Dòng điện sơ cấp: 400 - 800A

Cấp chính xác: 3%

Kích thước: 50x80mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến Dòng Hở Entes ENS.CYS 58 600

Từ 100 đến 800/5A, class 1,5VA

Đơn giá: Liên hệ