ZCT Biến dòng thứ tự không Entes CBCT

Dòng rò 30mA - 30A AC

Dòng mỗi pha: 160-400A

Đường kính trong 70mm - 210mm

Đơn giá: Liên hệ