Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-360-P

Đk trục 10, 360P/R, PNP

Hướng quay CCW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111F-008-P

Đk trục 10, 8P/R, PNP

Hướng quay CW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111F-012-P

Đk trục 10, 12P/R, PNP

Hướng quay CW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111F-016-P

Đk trục 10, 16P/R, PNP

Hướng quay CW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Tuyệt đối Autonics ENP-110R-360-P

Đk trục 10, 360P/R, PNP

Hướng quay CCW, 5VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-006-P

Đk trục 10, 6P/R, PNP

Hướng quay CCW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-008-P

Đk trục 10, 8P/R, PNP

Hướng quay CCW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-012-P

Đk trục 10, 12P/R, PNP

Hướng quay CCW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-101F-360-N

Đk trục 10, 360P/R, NPN

Hướng quay CW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-101F-016-N

Đk trục 10, 16P/R, NPN

Hướng quay CW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-101F-012-N

Đk trục 10, 12P/R, NPN

Hướng quay CW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-101F-008-N

Trục 10, 8P/R, BCD, NPN

Hướng quay CW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-100R-360-N

Trục 10, 360P/R, BCD, NPN

Hướng quay CCW, 5VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-016-P

Trục 10, 16P/R, BCD, PNP

hướng quay CCW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-024-P

Trục 10, 24P/R, BCD, PNP

hướng quay CCW, 12-24VDC

Giá KM còn: 3.028.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-45

Đường kính trục: Ø10mm

45P/R, mã BCD, nhị phân, Gray

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-64

Đường kính trục: Ø10mm

64P/R, mã BCD, nhị phân, Gray

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-90

Đường kính trục: Ø10mm

90P/R, mã BCD, nhị phân, Gray

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-128

Đường kính trục: Ø10mm

128P/R, mã BCD, nhị phân, Gray

Giá KM còn: 3.339.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.984.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-180

Đường kính trục: Ø10mm

180P/R, mã BCD, nhị phân, Gray

Giá KM còn: 2.995.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.471.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-256

Đường kính trục: Ø10mm

256P/R, mã BCD, nhị phân, Gray

Giá KM còn: 2.995.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.471.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối EP58SC10-360

Đường kính trục: Ø10mm

360P/R, mã BCD, nhị phân, Gray

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-512

Đường kính trục: Ø10mm

512P/R, mã BCD, nhị phân, Gray

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-720

Đường kính trục: Ø10mm

720P/R, mã BCD, nhị phân, Gray

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-1024

Đường kính trục: Ø10mm

1024P/R, CCW, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 2.995.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.471.000 VNĐ

Encoder Autonics EP50S8-6-2F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm

6P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-8-1F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm

8P/R, CW, PNP

12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-10-2F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm

12P/R, CW, PNP

12-24VDC, IP64

Giá KM còn: 1.726.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.577.000 VNĐ

Encoder Autonics EP50S8-12

Đường kính trục: Ø8mm, 12P/R, CCW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-16

Đường kính trục: Ø8mm, 16P/R, CW, NPN, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: 1.726.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.577.000 VNĐ

Encoder Autonics EP50S8-20

Đường kính trục: Ø8mm, 20P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-24-2F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 24P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-32-3R-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 32P/R, CCW, PNP, 24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-40-1F-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 40P/R, CW, PNP, 24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-45-3F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 45P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-45-3R-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 45P/R, CCW, PNP, 24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-45

Đường kính trục: Ø8mm, 45P/R, CCW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-64-2F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 64P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics EP50S8-90

Đường kính trục: Ø8mm, 90P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics EP50S8-256

Đường kính trục: Ø8mm, 256P/R, CW, NPN, 12-24VDC, IP64

Giá KM còn: 1.701.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.539.000 VNĐ