Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-360-P

Đk trục 10, 360P/R, PNP, Hướng quay CCW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111F-008-P

Đk trục 10, 8P/R, PNP, Hướng quay CW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111F-012-P

Đk trục 10, 12P/R, PNP, Hướng quay CW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111F-016-P

Đk trục 10, 16P/R, PNP, Hướng quay CW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder Tuyệt đối ENP-110R-360-P

Đk trục 10, 360P/R, PNP, Hướng quay CCW, 5VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-006-P

Đk trục 10, 6P/R, PNP, Hướng quay CCW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-008-P

Đk trục 10, 8P/R, PNP, Hướng quay CCW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-012-P

Đk trục 10, 12P/R, PNP, Hướng quay CCW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-101F-360-N

Đk trục 10, 360P/R, NPN, Hướng quay CW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-101F-016-N

Đk trục 10, 16P/R, NPN, Hướng quay CW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-101F-012-N

Đk trục 10, 12P/R, NPN, Hướng quay CW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-101F-008-N

Trục 10, 8P/R, BCD, NPN, Hướng quay CW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-100R-360-N

Trục 10, 360P/R, BCD, NPN, Hướng quay CCW, 5VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-016-P

Trục 10, 16P/R, BCD, PNP, hướng quay CCW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics ENP-111R-024-P

Trục 10, 24P/R, BCD, PNP, hướng quay CCW, 12-24VDC

Đơn giá: 4.520.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối EP58SC10-360-1R-N-24

Đường kính trục: Ø10mm, 360P/R, CCW, NPN, 12-24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-1024-1R-N-24

Đường kính trục: Ø10mm, 1024P/R, CCW, NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 4.471.000 VNĐ

Encoder Autonics EP50S8-6-2F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 6P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-8-1F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 8P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-10-2F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 12P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: 2.577.000 VNĐ

Encoder Autonics EP50S8-12

Đường kính trục: Ø8mm, 12P/R, CCW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-16

Đường kính trục: Ø8mm, 16P/R, CW, NPN, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: 2.577.000 VNĐ

Encoder Autonics EP50S8-20

Đường kính trục: Ø8mm, 20P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-24-2F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 24P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-32-3R-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 32P/R, CCW, PNP, 24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-40-1F-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 40P/R, CW, PNP, 24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-45-3F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 45P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-45-3R-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 45P/R, CCW, PNP, 24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-45

Đường kính trục: Ø8mm, 45P/R, CCW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-64-2F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 64P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

Encoder Autonics EP50S8-90-1F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 90P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ

encoder Autonics EP50S8-128-2R-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 128P/R, CCW, NPN, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: 2.539.000 VNĐ

cảm biến vòng xoay Autonics EP50S8-256-3F-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 256P/R, CW, NPN, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: 2.539.000 VNĐ

Encoder Autonics EP50S8-180-3F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 180P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: 2.539.000 VNĐ

Cảm biến vòng quay Autonics EP50S8-360-3F-N-24

Đk trục Ø8mm, 360P/R, CW, Gray, NPN, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: 2.539.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-1024-1F-P-24

Đường kính trục: Ø10mm, 1024P/R, CW, PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 4.471.000 VNĐ

Encoder tuyệt đối Autonics EP58SC10-1024-2R-P-24

Đường kính trục: Ø10mm, 1024P/R, CCW, PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 4.471.000 VNĐ

Encoder Autonics EP50S8-180-3F-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 180P/R, CW, NPN, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: 2.539.000 VNĐ

Encoder Autonics EP50S8-128-2F-P-24

Đường kính trục: Ø8mm, 128P/R, CW, PNP, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: 2.539.000 VNĐ

Encoder Autonics EP50S8-512-1F-N-24

Đường kính trục: Ø8mm, 512P/R, CW, NPN, 12-24VDC, IP64

Đơn giá: Liên hệ