Động cơ chỉnh tốc 6w Excem E6I6PXLTU

6w 1P 220v, 1200rpm, 470g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 6w Excem E6I6DXLTU

6w 1P 220v, 1400rpm, 4700g.cm, trục trơn D6, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 15w Excem E7I15PXLTU

15w 1P 220v, 1200rpm, 1250g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 1.474.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 15w Excem E7I15DXLTU

15w 1P 220v, 1200rpm, 1250g.cm, trục trơn D8, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 15w Excem E7I15DXLT

15w 1P 220v, 1200rpm, 1250g.cm, trục trơn & răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25PXLTU

25w 1P 220v, 1200rpm, 1850g.cm, trục răng soắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25DXLT

25w 1P 220v, 1200rpm, 1850g.cm, trục trơn & răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25DXLTU

25w 1P 220v, 1200rpm, 1850g.cm, trục trơn D8, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25PXLT

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25PXLT

Đơn giá: 1.486.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 40w Excem E9I40DXLTU

40w 1P 220v, 1200rpm, 2800g.cm, trục trơn D10, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 40w Excem E9I40PXLTU

40w 1P 220v, 1200rpm, 2800g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60DXHTU

60w 1P 220v, 1200rpm, 5800g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem | E9I60DXHT

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60DXHT

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60PXHT

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60PXHT

Đơn giá: 2.331.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60PXHTU

60w 1P 220v, 1200rpm, 5800g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90PXHT

90w 3P 380v, 1300rpm, 2700g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.716.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90PXHTU

90w 1P 220v, 1200rpm, 7100g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90DXHT

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90DXHT

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90DXHTU

90w 1P 220v, 1200rpm, 7100g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120DXHT

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120DXHT

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120DXHTU

120w 1P 220v, 1200rpm, 8000g.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120PXHT

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120PXHT

Đơn giá: 3.079.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120PXHTU

120w 1P 220v, 1200rpm, 8000g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180PXHT

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180PXHT

Đơn giá: 5.389.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180PXHTU

180w 1P 220v, 1200rpm, 11.12kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180DXHT

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180DXHT

Đơn giá: 5.389.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180DXHTU

180w 1P 220v, 1200rpm, 11.12kg.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 6w Excem E6I6PXLTS

6w 1P 220v, 1200rpm, 470g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 6w Excem E6I6DXLTS

6w 1P 220v, 1200rpm, 470g.cm, trục trơn D6, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 15w Excem E7I15DXLTS

15w 1P 220v, 1200rpm, 1250g.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 15w Excem E7I15PXLTS

15w 1P 220v, 1200rpm, 1250g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25PXLTS

25w 1P 220v, 1200rpm, 1850g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25DXLTS

25w 1P 220v, 1200rpm, 1850g.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 40w Excem E9I40PXLTS

40w 1P 220v, 1200rpm, 2800g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 40w Excem E9I40DXLTS

40w 1P 220v, 1200rpm, 2800g.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60DXHTS

60w 1P 220v, 1200rpm, 5800g.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60PXHTS

60w 1P 220v, 1200rpm, 5800g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90DXHTS

90w 1P 220v, 1200rpm, 7100g.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90PXHTS

90w 1P 220v, 1200rpm, 7100g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120PXHTS

120w 1P 220v,

1200rpm, 8000g.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ