Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 AP WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 3.5m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Đơn giá: 1.796.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 DE WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 7m, góc quét: 360°

Đơn giá: 2.021.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 C DE WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 8m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Đơn giá: 2.020.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 U WH

Gắn âm tường , góc quét: 360°, 10–2000lx, 230VAC

Đơn giá: 2.155.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-101 AP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 7m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-101 DE WH

Gắn trần, Khoảng cách quét: 7m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-101 C DE WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-3m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-101 DE WH

Gắn tường và trần, chiều cao 9m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Đơn giá: 2.986.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-101 AP WH

Gắn tường và trần, chiều cao 8m, góc quét: 360°, 5–3000lx

Đơn giá: 3.152.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-100 DE WH

Gắn tường và trần, chiều cao 8m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Đơn giá: 2.386.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova S360-100 AP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 8m, góc quét: 360°, 5–3000lx

Đơn giá: 2.653.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-100 UA WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 360°, 10–2000lx

Đơn giá: 4.193.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMova P360-100 UP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 10m, góc quét: 360°, 30–3000lx

Đơn giá: 7.408.000 VNĐ