cảm biến chuyển động Theben theLuxa S150 WH

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 150°, 5–1000lx

Đơn giá: 1.413.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S150 BK

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 150°, 5–1000lx

Đơn giá: 1.413.000 VNĐ

CÔNG TẮC CHUYỂN ĐỘNG THEBEN theLuxa S180 WH

gắn tường,

Khoảng cách quét: 12m,

góc quét: 180°, 5–1000lx

Đơn giá: 1.216.000 VNĐ

Cảm biến CHUYỂN ĐỘNG THEBEN theLuxa S180 BK

Gắn tường,

Khoảng cách quét: 12m,

góc quét: 180°, 5–1000lx

Đơn giá: 1.216.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa R180 WH

gắn tường,

Khoảng cách quét: 12m,

góc quét: 180°, 2–200lx

Đơn giá: 1.314.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa R180 BK

gắn tường, Khoảng cách quét: 12m, góc quét: 180°, 2–200lx

Đơn giá: 1.314.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa S360 WH

Gắn tường và trần,

chiều cao 2-4m,

góc quét: 360°, 5–1000lx

Đơn giá: 2.739.000 VNĐ

cảm biến chuyển động theLuxa S360 BK

Gắn tường và trần, chiều cao 2-4m, góc quét: 360°, 5–1000lx

Đơn giá: 2.739.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben LUXA 103-200 T

lắp âm tường, 10-1000lux, chiều cao 1.2-2m, IP40

Đơn giá: 2.672.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theLuxa P300 WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m,

góc quét: 300°,

Cài đặt độ sáng: 5–1000lx

Đơn giá: 3.013.000 VNĐ

cảm biến chuyển động Theben theLuxa P300 BK

Gắn tường, Khoảng cách quét: 2-4m, góc quét: 300°, 5–1000lx

Đơn giá: 3.013.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 UP WH

Gắn tường,

Khoảng cách quét: 14x17m,

góc quét: 170°, 5–1000lx

Đơn giá: 2.740.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180 Slave B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 238°, 5–1000lx

Đơn giá: 3.387.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 2W UP WH

Gắn tường, Khoảng cách quét: 14x17m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Đơn giá: 4.304.000 VNĐ

Cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 B UP

Gắn tường, Khoảng cách quét: 17x14m, góc quét: 170°, 5–1000lx

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến chuyển động Theben theMura S180-100 2W B UP

Gắn tường,

Khoảng cách quét: 14x17m,

góc quét: 170°, 5–1000lx

Đơn giá: Liên hệ