Hộp giảm tốc vuông góc GGM NMRV 030 / 040

Tỉ số truyền 1/5 1/100

Trục ra: D12, mặt bích vuông 90

Momen: 10.5 - 33.2N.m

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc GGM K9P3B

Ghép động cơ 60-150w,

Tỉ số truyền: 1/3, trục D15,

90x90

Đơn giá: 1.500.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P3.6B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/3.6, trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.500.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P5B

Ghép động cơ 60-150w,

Tỉ số truyền: 1/5, trục D15,

90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P6B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/6, trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.860.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P7.5B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/7.5, trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P10B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P9B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.340.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P12.5B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/12.5, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.040.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P15B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P18B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/18, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.040.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P20B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/20, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.218.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P25B

Ghép động cơ 60-150w,

Tỉ số truyền: 1/25,

trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P30B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P36B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/36, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P40B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/40, trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P50B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P60B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P75B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.582.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P90B

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/90, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.839.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P100B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.330.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P120B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/120, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.290.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P150B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.830.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P180B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/180, trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc GGM K9P200B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/200, trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G3C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/3, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G3.6C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/3.6, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G5C

Ghép động cơ 15w,

Tỉ số truyền: 1/5,

trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P3BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/3, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K7G6C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/6, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P3.6BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/3.6, trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P5BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K7G9C

Ghép động cơ 15w,

Tỉ số truyền: 1/9,

trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc GGM K9P6BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/6, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K7G10C

Ghép động cơ 15w,

Tỉ số truyền: 1/10,

trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P7.5BUH

- Ghép động cơ 120-200w,

- Tỉ số truyền: 1/7.5,

- trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.170.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K7G10B

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/10, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G12.5C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/12.5, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc GGM K9P9BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P10BU

Ghép động cơ 120-200w,

Tỉ số truyền: 1/10,

trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ