Bộ hiển thị Autonics KN-1000B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 100-220VAC

Giá KM còn: 2.532.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.780.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1001B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 24VDC

Giá KM còn: 2.846.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.248.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1010B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, Transmission 4-20mA, 100-220VAC

Giá KM còn: 2.763.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.124.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1011B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, ngõ ra 4-20mA, 24VDC

Giá KM còn: 3.003.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.483.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1040B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, RS485, 100-220VAC

Giá KM còn: 2.846.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.248.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1041B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 3.163.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.722.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1200B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm relay, 100-220VAC

Giá KM còn: 2.763.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.124.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1201B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm relay, 24VDC

Giá KM còn: 3.080.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.598.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1210B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 Alarm + trans. 4-20mA, 100-220VAC

Giá KM còn: 3.003.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.483.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1211B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm relay, 4-20A, 24VDC

Giá KM còn: 3.321.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.958.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1240B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm relay, RS485, 100-220VAC

Giá KM còn: 3.080.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.598.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1241B

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm relay, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 3.398.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.073.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1400B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 Alarm relay, 100-220VAC

Giá KM còn: 3.003.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.483.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1401B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 Alarm relay, 24VDC

Giá KM còn: 3.321.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.958.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1410B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 Alarm relay, 4-20mA, 100-220VAC

Giá KM còn: 3.245.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.844.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1411B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 Alarm relay, 4-20mA, 24VDC

Giá KM còn: 3.557.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.310.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1440B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 Alarm relay, RS485, 100-220VAC

Giá KM còn: 3.321.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.958.000 VNĐ

Bộ hiển thị dạng cột Autonics KN-1441B

1 kênh, Analog, TC, RTD, 4 Alarm relay, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 3.634.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.424.000 VNĐ