Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100

màn hình LCD, 100mm (6 màu), Giao tiếp: USB/RS485/Ethernet.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đầu ghi của recoder Autonics PEN KRN100

mã đặt hàng: D33006B-66X-01, dùng cho bộ ghi KRN100

Giá KM còn: 1.382.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.063.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 2 kênh Autonics KRN100-02000-00-0S

2 kênh, ngõ vào Analog, 100-240VAC

Giá KM còn: 13.831.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.644.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 2 kênh Autonics KRN100-02000-01-0S

2 kênh, LCD, ghi giấy và bộ nhớ, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 15.811.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.599.000 VNĐ

Bộ Ghi dữ liệu Autonics KRN100-02001-00-0S

2 kênh, ngõ vào 27 loại, 4 relay alarm, 100-240VAC

Giá KM còn: 14.299.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.342.000 VNĐ

Bộ Ghi dự liệu Autonics KRN100-02001-01-0S

2 kênh, ngõ vào 27 loại, 4 alarm, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 16.195.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.172.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 4 kênh Autonics KRN100-04000-00-0S

4 kênh, LCD, ghi giấy và bộ nhớ, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 15.811.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 23.599.000 VNĐ

Bộ Ghi Dữ Liệu 4 Kênh Autonics KRN100-04000-01-0S

4 kênh ngõ vào, 4-CH, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 17.156.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.607.000 VNĐ

Bộ Ghi Dữ Liệu 4 Kênh Autonics KRN100-04001-00-0S

4 kênh ngõ vào, 4-CH, 4 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 16.195.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.172.000 VNĐ

Bộ Ghi Dữ Liệu 4 Kênh Autonics KRN100-04001-01-0S

4 kênh, 4 relay alarm, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 18.104.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.022.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 6 kênh Autonics KRN100-06000-00-0S

6 kênh , ngõ vào 27 loại, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 17.791.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 26.554.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06000-01-0S

6 kênh, ngõ vào 27 loại, USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 19.771.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.509.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06001-00-0S

6 kênh , 27 loại ngõ vào ,4 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 18.104.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.022.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-06001-01-0S

6 kênh , 4 relay alarm, USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 20.014.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.872.000 VNĐ

Bộ Ghi dữ liệu Autonics KRN100-06002-00-0S

6 kênh , 27 loại ngõ vào ,8 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 19.066.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.457.000 VNĐ

Bộ Ghi dữ liệu Autonics KRN100-06002-01-0S

6 kênh , 8 relay alarm, USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 20.961.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 31.286.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN100-08000-00-0S

8 kênh, Analog, TC, RTD, 100-240VAC

Giá KM còn: 19.066.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.457.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN100-08000-01-0S

8 kênh, Analog, TC, RTD, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 20.961.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 31.286.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 8 kênh Autonics KRN100-08001-00-0S

8 kênh, Analog, TC, RTD, 4 relay alarm, 100-240VAC

Giá KM còn: 20.014.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 29.872.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 8 kênh Autonics KRN100-08001-01-0S

8 kênh, 4 relay alarm, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 21.923.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 32.721.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-08002-00-0S

8 kênh, 8 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 20.961.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 31.286.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN100-08002-01-0S

8 kênh, 8 relay alarm, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 22.871.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 34.136.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN100-10000-00-0S

10 kênh , Analog, TC, RTD, 100-240 VAC, IP40.

Giá KM còn: 20.961.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 31.286.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN100-10000-01-0S

10 kênh , RS485/Ethernet/USB, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 22.871.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 34.136.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN100-10001-00-0S

10 kênh , 4 relay alarm, 100-240 VAC, IP40

Giá KM còn: 21.923.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 32.721.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10001-01-0S

10 kênh, 4 relay alarm, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 24.714.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 36.887.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10002-00-0S

10 kênh , 8 relay alarm, 100-240 VAC, IP40

Giá KM còn: 23.717.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.399.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10002-01-0S

10 kênh , 8 relay alarm, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 25.697.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 38.354.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10003-00-0S

10 kênh , 12 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 24.714.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 36.887.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-10003-01-0S

10 kênh , 12 relay alarm, USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 25.728.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 38.401.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12000-00-0S

12 kênh , 27 loại thông số ngõ vào, 100-240VAC , IP40

Giá KM còn: 23.717.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 35.399.000 VNĐ

bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12000-01-0S

12 kênh , 27 loại ngõ vào, USB/RS485/Ethernet, 100-240VAC

Giá KM còn: 25.697.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 38.354.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12001-00-0S

12 kênh , 4 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 24.714.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 36.887.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12001-01-0S

12 kênh , 4 relay alarm, RS485/Ethernet/USB

Giá KM còn: 26.680.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 39.821.000 VNĐ

Bộ ghi dự liệu Autonics KRN100-12002-00-0S

12 kênh, 8 relay alarm, 100-240VAC, IP40

Giá KM còn: 25.697.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 38.354.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12002-01-0S

12 kênh, 8 relay alarm, USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 26.690.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 39.836.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12003-00-0S

12 kênh, 12 relay alarm, 100-240 VAC, IP40

Giá KM còn: 26.680.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 39.821.000 VNĐ

bộ ghi dữ liệu Autonics KRN100-12003-01-0S

12 kênh. 12 relay alarm, USB/RS485/Ethernet

Giá KM còn: 28.659.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 42.776.000 VNĐ

PEN Autonics KRN100

màn hình LCD, 100mm(6 màu), 27 loại ngõ vào.

Giá KM còn: 1.382.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.063.000 VNĐ

Giấy ghi KRN100 PAPER Autonics DRW190736AA

Giấy ghi nhiệt Recoder (1 hộp gồm 2 cuộn) paper

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ