Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50

2 kênh, LCD, ngõ vào RTD, TC, Analog , RS485, cx 0,2%

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ ghi dữ liệu 1 kênh Autonics KRN50-1000-00

ghi được 1 kênh, ngõ vào Analog, 100-240VAC

Giá KM còn: 5.936.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.861.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1000-40

1 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, RS485, 100-240VAC

Giá KM còn: 6.194.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.246.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-00

1 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, 2 alarm, 100-240VAC.

Giá KM còn: 6.194.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.246.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 1 kênh Autonics KRN50-1002-40

1 kênh, ngõ vào Analog/TC/RTD, RS485, output: 2 alarm.

Giá KM còn: 6.922.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.332.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-00

2 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, 100-240VAC

Giá KM còn: 6.521.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.733.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-40

2 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, RS485, 100-240VAC

Giá KM còn: 6.288.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.386.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-00

2 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, 2 alarm, 100-240VAC.

Giá KM còn: 6.769.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.103.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-40

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 100-240VAC

Giá KM còn: 7.249.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.820.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-00

ngõ vào 2 kênh , Analog, TC, RTD, 4 alarm, 100-240VAC.

Giá KM còn: 7.249.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.820.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-40

ngõ vào 2 kênh , Analog, TC, RTD, 4 alarm, RS485

Giá KM còn: 7.717.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.518.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN50-1000-01

ngõ vào 1 kênh , Analog, TC, RTD, 24VDC

Giá KM còn: 6.101.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.107.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN50-1000-41

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 6.568.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.804.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-01

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 24 VDC

Giá KM còn: 6.675.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.964.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-01

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, 24VDC

Giá KM còn: 6.568.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.804.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-41

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 7.142.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.661.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-01

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, 24VDC

Giá KM còn: 7.142.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.661.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-41

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 7.049.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.521.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-41

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 7.623.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.378.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-41

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, RS485, 24VDC

Giá KM còn: 8.104.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.096.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-01

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 24VDC

Giá KM còn: 7.623.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.378.000 VNĐ

Giấy ghi cho bộ ghi KRN50 Autonics BR-4000

Giá KM còn: 59.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 89.000 VNĐ