Bộ ghi dữ liệu Autonics KRN50

2 kênh, LCD,

Ngõ vào RTD, TC, Analog 

RS485, cx 0,2%

Đơn giá: Liên hệ

Bộ ghi dữ liệu 1 kênh Autonics KRN50-1000-00

ghi được 1 kênh, ngõ vào Analog, 100-240VAC

Đơn giá: 8.861.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1000-40

1 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD,

RS485,

100-240VAC

Đơn giá: 9.246.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-00

1 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, 2 alarm, 100-240VAC.

Đơn giá: 9.246.000 VNĐ

Bộ ghi dữ liệu 1 kênh Autonics KRN50-1002-40

1 kênh, ngõ vào Analog/TC/RTD, RS485, output: 2 alarm.

Đơn giá: 10.332.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-00

2 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, 100-240VAC

Đơn giá: 9.733.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-40

2 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD,

RS485,

100-240VAC

Đơn giá: 9.386.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-00

2 kênh, ngõ vào Analog, TC, RTD, 2 alarm, 100-240VAC.

Đơn giá: 10.103.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-40

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 100-240VAC

Đơn giá: 10.820.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-00

ngõ vào 2 kênh , Analog, TC, RTD, 4 alarm, 100-240VAC.

Đơn giá: 10.820.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-40

ngõ vào 2 kênh , Analog, TC, RTD, 4 alarm, RS485

Đơn giá: 11.518.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN50-1000-01

ngõ vào 1 kênh , Analog, TC, RTD, 24VDC

Đơn giá: 9.107.000 VNĐ

Bộ ghi nhiệt độ Autonics KRN50-1000-41

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, RS485, 24VDC

Đơn giá: 9.804.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-01

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 24 VDC

Đơn giá: 9.964.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-01

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, 24VDC

Đơn giá: 9.804.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2000-41

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, RS485, 24VDC

Đơn giá: 10.661.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-01

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, 24VDC

Đơn giá: 10.661.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ Autonics KRN50-1002-41

ngõ vào 1 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 24VDC

Đơn giá: 10.521.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2002-41

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 2 alarm, RS485, 24VDC

Đơn giá: 11.378.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-41

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, RS485, 24VDC

Đơn giá: 12.096.000 VNĐ

Bộ Ghi Nhiệt Độ 2 kênh Autonics KRN50-2004-01

ngõ vào 2 kênh, Analog, TC, RTD, 4 alarm, 24VDC

Đơn giá: 11.378.000 VNĐ