ZCT Lightstar KGC-30

max 150A, sơ cấp 200mA, thứ cấp 100mV, D37

Đơn giá: 293.000 VNĐ

ZCT Lightstar KGC-50

max 400A, sơ cấp 200mA, thứ cấp 100mV, D62

Đơn giá: 342.000 VNĐ

ZCT Lightstar KGC-75

max 750A, sơ cấp 200mA, thứ cấp 100mV, D80

Đơn giá: 391.000 VNĐ

ZCT Lightstar KGC-100

max 1000A, sơ cấp 200mA, thứ cấp 100mV, D113

Đơn giá: 637.000 VNĐ

ZCT Lightstar KGC-150

max 10500A, sơ cấp 200mA, thứ cấp 100mV, D160

Đơn giá: 1.953.000 VNĐ