Hộp giảm tốc GGM K6G3C

Ghép động cơ 6w,

Tỉ số truyền: 1/3,

trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc GGM K6G5C

Ghép động cơ 6w,

Tỉ số truyền: 1/5,

trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G6C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/6, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G9C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G10C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/10, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G15B

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G15C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G18C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/18, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G25C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G25B

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G30C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G36C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/36, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G50C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G60C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G75C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G90C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/90, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G100C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G120C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/120, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G150C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G180C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/180, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K6G200C

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/200, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ