Hộp giảm tốc GGM K7G3C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/3, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G3.6C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/3.6, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G5C

Ghép động cơ 15w,

Tỉ số truyền: 1/5,

trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G6C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/6, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G9C

Ghép động cơ 15w,

Tỉ số truyền: 1/9,

trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G10C

Ghép động cơ 15w,

Tỉ số truyền: 1/10,

trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G10B

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/10, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G12.5C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/12.5, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G15B

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G20C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/20, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G20B

Ghép động cơ 15w,

Tỉ số truyền: 1/20,

trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G25C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G30C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G36C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/36, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G40C

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G50C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G60C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G75C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G90C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/90, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G100C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G120C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/120, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G150C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K7G180C

Ghép động cơ 15w, Tỉ số truyền: 1/180, trục D10, 70x70.

Đơn giá: Liên hệ