Hộp giảm tốc GGM K9P100BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc GGM K9P75BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.827.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P15B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P50BU

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P60BF

Ghép động cơ 50w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P009B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.340.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P100B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.330.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P6B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/6, trục D15, 90x90

Đơn giá: 1.860.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P50BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P150BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.880.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P120BU

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.880.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P36BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/36, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.800.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P20BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/20, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.530.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P25B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P60B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P5BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Hộp giảm tốc động cơ điện GGM K9P009BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P180BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/180, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.880.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P36B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/36, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P15BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.040.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P75BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.330.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P9BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.210.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P3BUF

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/13, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.171.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P30BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.250.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P120BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/120, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.330.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P200BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/200, trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

hộp số GGM K9P90BF

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/90, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.330.000 VNĐ

Hộp số GGM K9P25BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.880.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P30B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P60BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.800.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P90BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/90, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.880.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P18BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/18, trục D18, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc GGM K9P18B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/18, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.040.000 VNĐ

Hộp số cho động cơ điện GGM K9P25BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.755.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P20B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/20, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.218.000 VNĐ

Hộp giảm tốc GGM K9P90BU

Ghép động cơ 120-200w, Tỉ số truyền: 1/90, trục D18, 90x90

Đơn giá: 2.839.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P10B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc GGM K9P120B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/120, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.290.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P150B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D15, 90x90

Đơn giá: 2.830.000 VNĐ

hộp giảm tốc GGM K9P9B

Ghép động cơ 60-150w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D15, 90x90

Đơn giá: Liên hệ