Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT

Thu phát riêng, khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 753.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT-P

Thu phát riêng, khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 753.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ7M-TDT

Thu phát riêng, khoảng cách 7m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 782.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BJ7M-TDT-P

Thu phát riêng, khoảng cách 7m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 782.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 708.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.058.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT-P

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 708.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.058.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT

Thu phát chung,khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 649.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 970.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT-P

Thu phát chung,khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 649.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 970.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT

Thu phát chung, Khoảng cách 100mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 620.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 926.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT-P

Thu phát chung, Khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 620.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 926.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJG30-DDT

thu phát chung,Khoảng cách 30-50, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 782.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

BJN50-NDT Cảm biến quang loại nhỏ Autonics

thu phát chung tia hẹp, 70mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 826.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.234.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJN50-NDT-P

thu phát chung tia hẹp, 70mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 795.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.187.200 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJN100-NDT

thu phát chung tia hẹp, Khoảng cách 130mm, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 826.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.234.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJN100-NDT-P

thu phát chung tia hẹp, Khoảng cách 130mm, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 826.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.234.000 VNĐ

cảm biến quang điện Autonics BJ30-BDT

Thu phát chung BGS, khoảng cách 30mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 823.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.229.600 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ30-BDT-P

Thu phát chung BGS, khoảng cách 30mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 824.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.230.000 VNĐ

cảm biến quang điện Autonics BJ50-BDT

Thu phát chung BGS, khoảng cách 50mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 824.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.230.000 VNĐ

cảm biến quang điện Autonics BJ50-BDT-P

Thu phát chung BGS, khoảng cách 50mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 824.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.230.000 VNĐ

cảm biến quang điện Autonics BJ1000-BDT

Thu phát chung, Khoảng cách 10-100mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 823.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.229.600 VNĐ

cảm biến quang điện Autonics BJ1000-BDT-P

Thu phát chung, Khoảng cách 10-100mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 823.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.229.600 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT

Thu phát chung, khoảng cách 300mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 620.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 926.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT-C

Thu phát chung, khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 724.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.081.200 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJ1M-DDT-C-P

Thu phát chung, khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 724.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.081.200 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT-P

Thu phát chung, khoảng cách 300mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 620.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 926.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT-C

Thu phát chung, khoảng cách 300mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 723.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.080.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BJ300-DDT-C-P

Thu phát chung, khoảng cách 300mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 696.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.038.800 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT-C

Thu phát chung, Khoảng cách 100mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 723.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.080.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT-C-P

Thu phát chung, Khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 723.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.080.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 15mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 826.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.234.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT-C

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT-C-P

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT-P

Thu phát riêng, PNP, khoảng cách 15mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 826.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.234.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT-C

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 15mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 1.122.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.675.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT-C-P

Thu phát riêng, PNP, khoảng cách 15mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 1.122.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.675.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT-C

Thu phát riêng, khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 1.022.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.526.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT-C-P

Thu phát riêng, khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 1.022.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.526.000 VNĐ