Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT

Thu phát riêng, khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 836.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.249.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT-P

Thu phát riêng, khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 836.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.249.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ7M-TDT

Thu phát riêng, khoảng cách 7m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 869.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.298.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BJ7M-TDT-P

Thu phát riêng, khoảng cách 7m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 869.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.298.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 787.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.176.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT-P

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 787.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.176.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT

Thu phát chung,khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 722.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.078.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT-P

Thu phát chung,khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 722.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.078.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT

Thu phát chung, Khoảng cách 100mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 689.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.029.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT-P

Thu phát chung, Khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 689.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.029.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJG30-DDT

thu phát chung,Khoảng cách 30-50, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 869.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.298.000 VNĐ

BJN50-NDT Cảm biến quang loại nhỏ Autonics

thu phát chung tia hẹp, 70mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 918.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.371.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJN50-NDT-P

thu phát chung tia hẹp, 70mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 918.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.371.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJN100-NDT

thu phát chung tia hẹp, Khoảng cách 130mm, NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 918.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.371.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJN100-NDT-P

thu phát chung tia hẹp, Khoảng cách 130mm, PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 918.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.371.000 VNĐ

cảm biến quang điện Autonics BJ30-BDT

Thu phát chung BGS, khoảng cách 30mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ30-BDT-P

Thu phát chung BGS, khoảng cách 30mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

cảm biến quang điện Autonics BJ50-BDT

Thu phát chung BGS, khoảng cách 50mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

cảm biến quang điện Autonics BJ50-BDT-P

Thu phát chung BGS, khoảng cách 50mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 915.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

cảm biến quang điện Autonics BJ100-BDT

Thu phát chung, Khoảng cách 10-100mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

cảm biến quang điện Autonics BJ100-BDT-P

Thu phát chung, Khoảng cách 10-100mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT

Thu phát chung,

khoảng cách 300mm,

NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 702.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.048.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT-C

Thu phát chung, khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 836.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.249.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJ1M-DDT-C-P

Thu phát chung, khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 836.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.249.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT-P

Thu phát chung, khoảng cách 300mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 689.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.029.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ300-DDT-C

Thu phát chung, khoảng cách 300mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 804.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BJ300-DDT-C-P

Thu phát chung, khoảng cách 300mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 804.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT-C

Thu phát chung, Khoảng cách 100mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 804.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT-C-P

Thu phát chung, Khoảng cách 100mm, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 804.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.200.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 15mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 918.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.371.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT-C

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 902.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.347.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT-C-P

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 902.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.347.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT-P

Thu phát riêng, PNP, khoảng cách 15mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 918.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.371.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT-C

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 15mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 1.246.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.861.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ15M-TDT-C-P

Thu phát riêng, PNP, khoảng cách 15mm, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 1.246.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.861.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT-C

Thu phát riêng, khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT-C-P

Thu phát riêng, khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ