đèn cảnh báo Qlight S100R

Gương quay, bóng tim, Ø100,

120RPM,

12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 687.000 VNĐ

Đèn báo Qlight S50B

đèn báo động, bóng tim, Ø50, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 130.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S60R

Đèn báo động, gương quay, Ø60mm, IP44

Đơn giá: 588.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S80R

bóng sợi đốt, gương quay 120~140RPM, D80mm, IP44

Đơn giá: 588.000 VNĐ

đèn báo động Qlight S180U

gương xoay bóng sợi đốt, 120-140RPM, Ø150mm, IP44

Đơn giá: 2.598.000 VNĐ

đèn báo động Qlight S150U

gương xoay bóng xenon, Ø150mm, 120~140RPM, IP44

Đơn giá: 1.863.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S80AR

gương quay, bóng tim, Ø80, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 980.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S80ALR

gương quay, bóng LED, Ø80, 140RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 1.471.000 VNĐ

Qlight S80AL

bóng tim, Ø80, 120~140RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 1.078.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S125R

Gương quay, bóng tim, Ø125, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 833.000 VNĐ

Đèn còi báo động Qlight S80R-BZ

Đèn báo động, gương quay, Ø80mm, còi 90dB, IP44

Đơn giá: 686.000 VNĐ

đèn báo động Qlight S80RK

bóng tim, gương quay ,Ø80mm, 120RPM,12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 735.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S80U

Gương quay, bóng tim, Ø80, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 588.000 VNĐ

đèn báo động Qlight S100U

Gương quay, bóng tim, Ø100, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Qlight S100UA

Gương quay, bóng tim, Ø100, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 588.000 VNĐ

Đèn còi báo động Qlight S100UA-BZ

Gương quay, bóng tim, Ø100, còi 90db, 120~140RPM, IP44

Đơn giá: 980.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S100E

Gương quay, bóng tim, Ø100, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 510.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S180R

Gương quay, bóng tim, Ø180, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 3.873.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S180R-FT

Gương quay, bóng tim, Ø180, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 2.990.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S80AU

Gương quay, bóng tim, Ø80, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 1.030.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S150U-FT

Gương quay, bóng tim, Ø150,

120RPM, IP44

Chứng nhận: CE

Đơn giá: 1.961.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S150R-FT

Gương quay, bóng tim, Ø150, 120~140RPM, IP44

Đơn giá: 2.598.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S150R

gương xoay bóng sợi đốt, Ø150mm, đế inox, IP44

Đơn giá: 2.940.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S80ADR

Gương quay, bóng tim, Ø80, 120~140RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 1.470.000 VNĐ

Đèn báo động Qlight S80UK

Gương quay, bóng tim, Ø80, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 735.000 VNĐ

Đèn báo Qlight S125U

Gương quay, bóng tim,

Ø125, 120RPM,

12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 931.000 VNĐ