cảm biến vùng Autonics BW20-08

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 160mmx7m

Out : NPN

12-24VDC

Đơn giá: 5.838.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW20-08P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 160mmx7m

out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 5.838.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-12

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 240mmx7m

out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 8.017.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-12P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 240mmx7m

out:  PNP

12-24VDC

Đơn giá: 8.017.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-16

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 320mmx7m

out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 10.222.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-16P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 320mmx7m

out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 10.222.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-20

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 400mmx7m,

out:NPN

12-24VDC

Đơn giá: 12.401.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-20P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện:

400mmx7m,

PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 12.401.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-24

Trục quang 20mm,

vùng phát hiện: 480mmx7m,

out: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 14.581.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-04

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 160mmx7m

Out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 5.085.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-24P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 480mmx7m,

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 14.581.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-28

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 560mmx7m

Out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 16.786.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-04P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 160mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 5.085.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-06

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 240mmx7m

Out:NPN

12-24VDC

Đơn giá: 6.589.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-28P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 560mmx7m

Out :PNP

12-24VDC

Đơn giá: 16.786.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW20-32

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 640mmx7m

Out :NPN

12-24VDC

Đơn giá: 18.966.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-06P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 240mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 6.589.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-08

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 280mmx7m

Out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 8.768.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-32P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 640mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 18.966.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW20-36

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 720mmx7m

Out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 21.170.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-08P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 280mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 8.768.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-10

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 400mmx7m

Out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 10.948.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-36P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 720mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 21.170.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-10P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 360mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 10.948.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-12

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 480mmx7m

Out : NPN

12-24VDC

Đơn giá: 12.401.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-40

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 800mmx7m

Out: NPN,

12-24VDC

Đơn giá: 23.350.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-12P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 480mmx7m

Out:PNP

12-24VDC

Đơn giá: 12.401.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-40P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 880mmx7m,

Out: PNP,

12-24VDC

Đơn giá: 23.350.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-14

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 520mmx7m

Out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 13.855.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW20-44

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 880mmx7m

Out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 25.530.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-14P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 520mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 13.855.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-44P

Trục quang 20mm, vùng phát hiện: 880mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 25.530.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-16

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 600mmx7m

Out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 15.333.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-16P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 600mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 15.333.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-48

Cảm biến vùng Autonics BW20-48

Out: NPN

Đơn giá: 27.735.000 VNĐ

cảm biến vùng Autonics BW40-18

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 720mmx7m

Out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 18.537.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW20-48P

Cảm biến vùng Autonics BW20-48P

Out : PNP

Đơn giá: 27.735.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-18P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 680mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 17.538.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-20

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 800mmx7m

Out: NPN

12-24VDC

Đơn giá: 18.966.000 VNĐ

Cảm biến vùng Autonics BW40-20P

Trục quang 40mm, vùng phát hiện: 760mmx7m

Out: PNP

12-24VDC

Đơn giá: 18.966.000 VNĐ