Cảm biến quang Autonics BX15M-TDT

thu phát riêng, khoảng cách 15m, NPN/PNP, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 1.102.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX15M-TDT-T

thu phát riêng, khoảng cách 15m, NPN/PNP, 12-24VDC,IP66

Đơn giá: 1.314.400 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX15M-TFR

Thu phát riêng, relay,khoảng cách 15m, 24-240VAC/24-240VDC, IP66

Đơn giá: 1.357.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX15M-TFR-T

Thu phát riêng, relay, khoảng cách 15m, 24-240VAC/VDC, IP66

Đơn giá: 1.463.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX5M-MDT

phản xạ gương, khoảng cách 5m, NPN/PNP, 12-24VDC, IP67

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX5M-MDT-T

phản xạ gương, khoảng cách 5m, NPN/PNP, 12-24VDC, IP67

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX5M-MFR

phản xạ gương, khoảng cách 5m, relay, 24-240VDC, IP67

Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX5M-MFR-T

phản xạ gương, khoảng cách 5m, NPN, 24-240VDC, IP67

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX3M-PDT

phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN/PNP, 12-24VDC, IP67

Đơn giá: 1.356.800 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX3M-PDT-T

phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN/PNP, 12-24VDC, IP67

Đơn giá: 1.505.200 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX3M-PFR

phản xạ gương, khoảng cách 3m, relay, 24-240VAC, IP67

Đơn giá: 1.674.800 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX3M-PFR-T

phản xạ gương, khoảng cách 3m, relay, 24-240VAC, IP67

Đơn giá: 1.844.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX700-DDT

Khoảng cách 700mm, NPN/PNP, 24-240VAC/DC, IP66

Đơn giá: 1.018.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX700-DDT-T

Khoảng cách 700mm, NPN/PNP, định thời, 24-240VAC/DC

Đơn giá: 1.230.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX700-DFR

Thu phát chung, relay, 700mm, 24-240VAC/24-240VDC, IP66

Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BX700-DFR-T

Khoảng cách 700mm, NPN/PNP, định thời, 24-240VAC/VDC

Đơn giá: 1.250.000 VNĐ