Cảm biến quang Autonics BY500-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 500mm, 12-24VDC,

Đơn giá: 836.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYS500-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 500mm, 12-24VDC IP50

Đơn giá: 768.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 30mm, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 617.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT-U

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 30mm, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 617.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT-T

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 30mm, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 681.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 50mm, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 649.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT-U

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 50mm, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 768.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT-T

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 50mm, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 746.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD3M-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 3m, 12-24VDC IP64

Đơn giá: 868.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD3M-TDT-P

Thu phát riêng, PNP, khoảng cách 3m, 12-24VDC IP64

Đơn giá: 868.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYD100-DDT

Thu phát Chung, NPN, khoảng cách 100mm, 12-24VDC IP64

Đơn giá: 812.000 VNĐ