Relay PLC Autonics ABL

Khối 1, 4 và 16 relay, dạng cắm dây nhanh, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-PY

1 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, PNP, IP20

Đơn giá: 289.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-NN

1 relay, dùng PA1a-24V, 24VDC, NPN, IP20

Đơn giá: 236.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-PN

1 relay, dùng PA1a-24V, 24VDC, PNP, IP20

Đơn giá: 236.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-NY

1 relay, dùng PA1a-24V , 24VDC, NPN, IP20

Đơn giá: 249.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-PY

1 relay, dùng PA1a-24V, 24VDC, PNP, IP20

Đơn giá: 249.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-NY

1 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, NPN, IP20

Đơn giá: 289.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-NN

1 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, NPN, IP20

Đơn giá: 276.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-PN

1 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, PNP, IP20

Đơn giá: 276.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04R6-UN

4 relay, dùng G6B-1174P-FD-US, 24VDC, IP20

Đơn giá: 1.187.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABL-L04R6-UY

4 relay, dùng G6B-1174P-FD-US, 24VDC, IP20

Đơn giá: 1.272.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04PQ-UY

4 relay, dùng PQ1a-24V, 24VDC, IP20

Đơn giá: 1.081.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04PQ-UN

4 relay, dùng PQ1a-24V, 24VDC, IP20

Đơn giá: 996.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04PA-UY

1 relay, dùng PA1a-24V, 24VDC, 3A, IP20

Đơn giá: 934.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04TN-UN

4 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, 3A, IP20

Đơn giá: 5.880.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04PA-UN

4 relay, dùng PA1a-24V, 24VDC, 3A, IP20

Đơn giá: 874.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04TN-UY

4 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, 3A, IP20

Đơn giá: 1.132.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-H16R6-NN

16 relay, dùng G6B-1174P-FD-US, 24VDC, NPN, IP20

Đơn giá: 5.880.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-H16R6-PN

16 relay, dùng G6B-1174P-FD-US, 24VDC, PNP, IP20

Đơn giá: 5.880.000 VNĐ