đèn tháp nối internet Qlight ST80MEL-ETN

bóng led, sáng tĩnh, Ø80mm,

90db, , IP23

Kết nối internet

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp nối ethernet Qlight QT70L-ETN

đèn led, sáng tĩnh , Φ70, 5 âm 90dB, 12/24V, IP54

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp kết nối internet Qlight QT70ML-ETN

bóng led, sáng tĩnh , Ø70mm, 5 âm 85dB , IP54, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nốt internet Qlight QT50L-ETN

1 đến 5 tầng, Led sáng tĩnh, 5 âm, Ø50mm, IP65

Đơn giá: 4.950.000 VNĐ

Đèn tháp nối internet Qlight ST56MEL-ETN-BZ

1 đến 5 tầng, bóng led, 90db,

Ø56mm, sáng tĩnh, IP23

Kết nối internet

Đơn giá: 4.210.000 VNĐ

Đèn tháp LED internet Qlight QT50L-ETN-W

1 đến 5 tầng, Led sáng tĩnh, còi 90dB, Ø50mm

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp nối internet Qlight ST45L-ETN-BZ

1 ~ 5 tầng, bóng LED,sáng nháy, còi 90db, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 4.650.000 VNĐ

Đèn tháp nối internet QTR50L-ETN

bóng LED, sáng tĩnh, Ø50mm, nối internet, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR50ML-ETN

bóng LED, sáng tĩnh, Ø50mm, nối internet, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet ST45ML-ETN

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø45mm, IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet ST45L-ETN

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø45mm, IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QT50L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA70ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA70L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR70ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR70L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA60ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA60L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR60ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR60L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA50ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA50L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR50ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR50L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA70ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA70L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC70ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC70L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA60ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA60L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC60ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC60L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA50ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA50L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC50ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC50L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTGA70ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTGA70L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTG70ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTG70L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ