đèn tháp nối internet Qlight ST80EL-ETN

Giao tiếp qua internet

1 ~ 5 tầng, bóng LED, sáng nháy

Ø80mm, IP44

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp nối internet Qlight ST80MEL-ETN

bóng led, sáng tĩnh, Ø80mm,

90db, , IP23

Kết nối internet

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet Qlight ST80MEL-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet, Max. 90dB at 1m)

90dB, Ø80mm, IP23

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp kết nối internet Qlight QT70ML-ETN

bóng led, sáng tĩnh , Ø70mm, 5 âm 85dB , IP54, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp nối internet Qlight ST45L-ETN-BZ

Điều khiển qua internet

1 ~ 5 tầng, bóng LED,sáng nháy,

còi 90db, Ø45mm, IP44

Đơn giá: 4.650.000 VNĐ

Đèn tháp nối internet QTR50L-ETN

bóng LED, sáng tĩnh, Ø50mm, nối internet, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR50ML-ETN

bóng LED, sáng tĩnh, Ø50mm, nối internet, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet Qlight ST45ML-ETN

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet,

90dB, Ø45mm, IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA70ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet,

90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA70L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet,

90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR70ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet,

90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR70L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet,

90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA60ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet,

90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA60L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet,

90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR60ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet,

90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR60L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet,

90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA50ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTRA50L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR50ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTR50L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh,

kết nối internet,

90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA70ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA70L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC70ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC70L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø70mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA60ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA60L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC60ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC60L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø60mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA50ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTCA50L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC50ML-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet QTC50L-ETN-BZ

1-5 tầng, Led sáng tĩnh, kết nối internet, 90dB, Ø50mm, IP54

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp nối internet Qlight ST80EL-ETN-BZ

bóng LED, sáng tĩnh, Ø80mm,

điều khiển qua internet,

IP23

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet Qlight ST45ML-ETN-BZ

Điều khiển qua internet

1 ~ 5 tầng, sáng tĩnh, đèn led,

90db, Ø45mm, IP23

Đơn giá: 4.400.000 VNĐ

đèn tháp kết nối internet Qlight ST45L-ETN

Giao tiếp qua internet

1 ~ 5 tầng, bóng LED, sáng nháy,

Ø45mm, IP44

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp nối internet Qlight ST56EL-ETN

điều khiển từ xa giao tiếp LAN

1 đến 5 tầng, bóng led,

Ø56mm, sáng tĩnh, IP23

Đơn giá: Liên hệ

đèn tháp nối internet Qlight ST56MEL-ETN

Giao tiếp internet

1 đến 5 tầng, bóng led,

Ø56mm, sáng tĩnh, IP44

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tháp nối internet Qlight ST56MEL-ETN-BZ

1 đến 5 tầng, bóng led, 90db,

Ø56mm, sáng tĩnh, IP23

Kết nối internet

Đơn giá: 4.210.000 VNĐ