đèn tháp Qlight STG40L

bóng led, sáng tĩnh , Ø40mm, 12/24/110/240V, IP 54

Đơn giá: 450.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight STG40L-BZ

bóng led, sáng tĩnh , Ø40mm, 85db, 12/24/110/240V, IP 54

Đơn giá: 600.000 VNĐ

đèn tháp LED Qlight STG40ML

bóng led, sáng tĩnh , Ø40mm, 12/24/110/240V, IP 54

Đơn giá: 350.000 VNĐ

Đèn tháp có còi Qlight STG40ML-BZ

bóng led, sáng tĩnh , Ø40mm, còi 85db, 12/24/110/240V, IP 54

Đơn giá: 400.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight STG40LF

bóng led, sáng nháy , Ø40mm, 12/24/110/240V, IP 54

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight STG40LF-BZ

bóng led, sáng nháy , Ø40mm, còi 85db, 12/24/110/240V, IP 54

Đơn giá: 700.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight STG40MLF

bóng led, sáng nháy , Ø40mm, 12/24/110/240V, IP 54

Đơn giá: 450.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight STG40MLF-BZ

bóng led, sáng nháy , Ø40mm, còi 85db, 12/24/110/240V, IP 54

Đơn giá: 600.000 VNĐ

đèn tháp LED Qlight STG50L

1 đến 5 tầng,

Led sáng tĩnh,

Ø50mm, IP65

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight STG50L-BZ

1 đến 5 tầng,

Led sáng tĩnh,

Ø50mm, còi 85db, IP65

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight STG50LF

1 đến 5 tầng,

Led sáng nháy,

Ø50mm, IP65

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight STG50LF-BZ

1 đến 5 tầng,

Led sáng nháy,

còi 85db, Ø50mm, IP65

Đơn giá: 750.000 VNĐ

đèn tháp LED Qlight STG50ML

1 đến 5 tầng,

Led sáng tĩnh,

Ø50mm, IP65

Đơn giá: 350.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight STG50ML-BZ

1 đến 5 tầng,

Led sáng tĩnh,

còi 85db, Ø50mm, IP65

Đơn giá: 450.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight STG50MLF

1 đến 5 tầng,

Led sáng nháy,

Ø50mm, IP65

Đơn giá: 450.000 VNĐ

Đèn tháp Qlight STG50MLF-BZ

1 đến 5 tầng,

Led sáng nháy,

còi 85db, Ø50mm, IP65

Đơn giá: 600.000 VNĐ