Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD5M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD009M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD12,5M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/12.5, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD015M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD25M

Ghép động cơ 6w,

Tỉ số truyền: 1/25,

trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD030M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD036M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền 1/36, trục D8, 60x60.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD050M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD060M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/60, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD075M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD100M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD150M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc động cơ điện Excem E6HD200M

Ghép động cơ 6w, Tỉ số truyền: 1/200, trục D8, 60x60

Đơn giá: Liên hệ