Hộp giảm tốc Excem E8HK003M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/3, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

hộp giảm tốc Excem E8HK5B

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D10, 80x80.

Đơn giá: 948.000 VNĐ

Hộp giảm tốc Excem E8HK005M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK007M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/7, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK009M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/9, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK012M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/12, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK015M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/15, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK025M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/25, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK030M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/30, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK036M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/36, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK050M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/50, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK075M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/75, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK100M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/100, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK150M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/150, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem E8HK180M

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/180, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ

Hộp giảm tốc Excem D8HK005

Ghép động cơ 25w, Tỉ số truyền: 1/5, trục D10, 80x80.

Đơn giá: Liên hệ