biến tần 1P 750w Hitachi NES1-007SB

biến tần 1P 750w Hitachi NES1-007SB

Đơn giá: 2.552.000 VNĐ

biến tần 1P Hitachi NES1-022SB

biến tần 1P Hitachi NES1-022SB

Đơn giá: 3.600.000 VNĐ

biến tần 1P 400w Hitachi NES1-004SB

biến tần 1P 400w Hitachi NES1-004SB

Đơn giá: 2.350.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-004HB

Biến tần Hitachi NES1-004HB

Đơn giá: 3.355.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-007HB

Biến tần Hitachi NES1-007HB

Đơn giá: 3.586.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-015HB

Biến tần Hitachi NES1-015HB

Đơn giá: 3.949.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-022HB

Biến tần Hitachi NES1-022HB

Đơn giá: 4.455.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-040HB

Biến tần Hitachi NES1-040HB

Đơn giá: 5.357.000 VNĐ