Cam điện tử Omron H8PS-8B

4.5W, 1600r/min, out : 8 NPN, 96x96, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cam điện tử Omron H8PS-8BF

4.5W, 1600r/min, out : 8 NPN, 96x96, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ