Động cơ chỉnh tốc 6w Excem E6I6PXLTS

6w 1P 220v, 1200rpm, 470g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 6w Excem E6I6DXLTS

6w 1P 220v, 1200rpm, 470g.cm, trục trơn D6, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 15w Excem E7I15DXLTS

15w 1P 220v, 1200rpm, 1250g.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 15w Excem E7I15PXLTS

15w 1P 220v, 1200rpm, 1250g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25PXLTS

25w 1P 220v, 1200rpm, 1850g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25DXLTS

25w 1P 220v, 1200rpm, 1850g.cm, trục trơn D8, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 40w Excem E9I40PXLTS

40w 1P 220v, 1200rpm, 2800g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 40w Excem E9I40DXLTS

40w 1P 220v, 1200rpm, 2800g.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60DXHTS

60w 1P 220v, 1200rpm, 5800g.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60PXHTS

60w 1P 220v, 1200rpm, 5800g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90DXHTS

90w 1P 220v, 1200rpm, 7100g.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90PXHTS

90w 1P 220v, 1200rpm, 7100g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120PXHTS

120w 1P 220v,

1200rpm, 8000g.cm,

trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120DXHTS

120w 1P 220v, 1200rpm, 8000g.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180DXHTS

180w 1P 220v, 1200rpm, 11.12kg.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180PXHTS

180w 1P 220v, 1200rpm, 11.12kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ