Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5310

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5310

Đơn giá: 14.480.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5320

Giám sát điện năng, nhiều biểu giá

Đơn giá: 19.050.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5330

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5330

Đơn giá: 17.150.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5340

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5340

Đơn giá: 20.950.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSE PM5350

A, V, F, PF, KWh, kVA, kVAr, nhiều giá,

Đơn giá: 13.900.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5560

8 biểu giá, 63rd harmonic, data recording

Đơn giá: 33.080.000 VNĐ

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5563RD

Đồng hồ điện năng Schneider METSEPM5563RD

Đơn giá: 31.680.000 VNĐ