Cảm biến tiệm cận Autonics PR08-1.5DN

DC 3 dây NPN, NO, 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 418.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR08-1.5DP

DC 3 dây PNP, NO, 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 418.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cậnAutonics PR08-1.5DN2

DC 3 dây NPN, NC, 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 418.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR08-1.5DP2

DC 3 dây PNP, NC, 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 418.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PR08-2DN

Cảm biến từ DC 3 dây NPN, NO,2mm 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 418.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR08-2DP

Cảm biến tiệm cận DC 3 dây PNP, NO, 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 418.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR08-2DN2

DC 3 dây NPN, NC, 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 418.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR08-2DP2

DC 3 dây PNP, NC, 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 418.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PR12-2DN

DC 3 dây NPN, NO, 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR12-2DP

DC 3 dây PNP, NO, 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR12-2DN2

DC 3 dây NPN, NC, 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR12-2DP2

DC 3 dây PNP, NC, 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR12-4DN

DC 3 dây NPN, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR12-4DP

DC 3 dây PNP, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR12-4DN2

DC 3 dây NPN, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR12-4DP2

DC 3 dây PNP, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR18-5DN

DC 3 dây NPN, NO, 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR18-5DP

DC 3 dây, PNP, NO, 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR18-5DN2

DC 3 dây NPN, NC,5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 368.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cân Autonics PR18-5DP2

DC 3 dây PNP, NO, 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR18-8DN

DC 3 dây NPN, NO, 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR18-8DP

DC 3 dây PNP, NO, 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PR18-8DN2

DC 3 dây NPN, NC, 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR18-8DP2

DC 3 dây PNP, NC, 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 360.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR30-10DN

DC 3 dây, NPN, NO, 10mm, 12-24VAC,M30 ,IP67

Đơn giá: 451.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR30-10DP

DC 3 dây, PNP, NO, 10mm, 12-24VDC,M30 ,IP67

Đơn giá: 451.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR30-10DN

DC 3 dây, NPN, NO, 10mm, 12-24VDC,M30 ,IP67

Đơn giá: 451.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR30-10DP2

DC 3 dây, PNP, NC, 10mm, 12-24VDC,M30 ,IP67

Đơn giá: 451.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR30-15DN

DC 3 dây NPN, NO, 15mm, 12-24VDC, M30 ,IP67

Đơn giá: 451.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR30-15DP

DC 3 dây, PNP, NO, 15mm, 12-24VDC,M30 ,IP67

Đơn giá: 451.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR30-15DN2

DC 3 dây, NPN, NC, 15mm, 12-24VDC, M30 ,IP67

Đơn giá: 451.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR30-15DP2

AC 3 dây PNP, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 451.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR12-2AO

AC 2 dây NO, 2mm, 100-240VAC, M12, IP67

Đơn giá: 436.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR12-2AC

AC 2 dây NC, 2mm, 100-240VAC, M12, IP67

Đơn giá: 436.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR12-4AO

AC 2 dây, NO, 4mm, 100-240VAC, M12, IP67

Đơn giá: 436.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR12-4AC

AC 2 dây, NC, 4mm, 100-240VAC, M12, IP67

Đơn giá: 436.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR18-5AO

AC 2 dây, NO, 5mm, 100-240VAC,M18 ,IP67

Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR18-5AC

AC 2 dây , NC, 5mm, 100-240VAC, M18, IP67

Đơn giá: 436.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PR18-8AO

AC 2 dây, NO, 8mm, 100-240VAC,M18 ,IP67

Đơn giá: 436.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PR18-8AC

AC 2 dây, NC, 8mm, 100-240VAC, M18 ,IP67

Đơn giá: 436.000 VNĐ