Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM12-2DP

DC 3 dây, PNP, NO,

phát hiện 2mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM12-2DN2

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM12-2DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM12-4DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12-4DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM12-4DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12-4DP2

DC 3 dây, PNP, NC, kc phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-5DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-5DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-5DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-5DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-8DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-8DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-8DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-8DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 472.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 705.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM30-10DN

DC 3 dây NPN, NO, 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM30-10DP

DC 3 dây PNP, NO, 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM30-10DN2

DC 3 dây NPN, NC, 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 500VNĐ

- 33
Đơn giá: 791 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM30-10DP2

DC 3 dây PNP, NC, 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM30-15DN

DC 3 dây NPN, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30-15DP

DC 3 dây PNP, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM30-15DN2

DC 3 dây NPN, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30-15DP2

DC 3 dây PNP, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCML30-15DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12-2AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 100-240VAC, M12, IP67

Giá KM còn: 550.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 821.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM12-2AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 100-240VAC, M12, IP67

Giá KM còn: 550.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 821.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM12-2AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 2mm,

100-240VAC,

M12, IP67

Giá KM còn: 298.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM12-4AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 4mm, 100-240VAC, M12, IP67

Giá KM còn: 550.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 821.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM12-4AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 4mm, 100-240VAC, M12, IP67

Giá KM còn: 550.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 821.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-5AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-5AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

PCảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-8AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM18-8AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 8mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 586.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 876.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM30-10AO

AC 2 dây , NO, 10mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRCM12-2DN

DC 3 dây, NPN,NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM30-10AC

AC 2 dây , NC, 10mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM30-15AO

AC 2 dây , NO, 15mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRCM30-15AC

AC 2 dây, NC, 15mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 647.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 967.000 VNĐ