Cảm Biến Từ Autonic PRDCM12-4DN

DC 3 dây, NPN, NO,

Khoảng cách phát hiện 4mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonic PRDCM12-4DN2

DC 3 dây, NPN, NC,

phát hiện 4mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonic PRDCM12-4DP2

DC 3 dây, PNP, NC,

phát hiện 4mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM12-8DN

DC 3 dây, NPN, NO,

khoảng cách phát hiện 8mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM12-8DP

DC 3 dây, PNP, NO,

phát hiện 8mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM12-8DN2

DC 3 dây, NPN, NC,

phát hiện 8mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM12-8DP2

DC 3 dây, PNP, NC,

phát hiện 8mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM18-7DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDCM18-7DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM18-7DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM18-7DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM18-14DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM18-14DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM18-14DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM18-14DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 509.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 760.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM30-15DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM30-15DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM30-15DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM30-15DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM30-25DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM30-25DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM30-25DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDCM30-25DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 570.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 851.000 VNĐ