cảm biến từ Autonics PRDL12-4DN

DC 3 dây NPN, NO,

Khoảng cách phát hiện 4mm

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-4DP

DC 3 dây PNP, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-4DP2

DC 3 dây PNP, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-8DN

DC 3 dây NPN, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67, Korea

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-8DP

DC 3 dây PNP, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-8DN2

DC 3 dây NPN, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-8DP2

DC 3 dây PNP, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRDL18-7DN

DC 3 dây NPN, NO,

Khoảng cách phát hiện 7mm,

12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRDL18-7DP

DC 3 dây PNP, NO, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL18-7DN2

DC 3 dây NPN, NC, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRDL18-7DP2

DC 3 dây PNP, NC, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRDL18-14DN

DC 3 dây NPN, NO, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Auotnics PRDL18-14DP

DC 3 dây PNP, NO, 14mm,

12-24VDC, M18,

IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Auotnics PRDL18-14DN2

DC 3 dây NPN, NC, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Auotnics PRDL18-14DP2

DC 3 dây PNP, NC, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Auotnics PRDL30-15DN

DC 3 dây NPN, NO,

Khoảng cach phát hiện 15mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-15DP

DC 3 dây PNP, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-15DN2

DC 3 dây NPN, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-15DP2

DC 3 dây PNP, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-25DN

DC 3 dây NPN, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-25DP

DC 3 dây PNP, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-25DN2

DC 3 dây NPN, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDL30-25DP2

DC 3 dây PNP, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ