Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-4DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-4DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW12-4DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-4DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW12-4DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW12-4DP-V

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-8DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-8DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-8DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW12-8DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 572.400 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW12-8DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 614.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW12-8DP-V

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 614.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-7DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-7DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-7DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-7DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW18-7DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW18-7DP-V

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-14DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 547.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-14DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 547.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-14DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW18-14DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW18-14DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 614.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW18-14DP-V

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 614.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-15DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 614.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-15DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 614.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW30-15DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 657.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW30-15DP-V

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 657.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-15DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 636.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-15DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 636.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-25DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 614.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-25DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 614.800 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW30-25DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 657.200 VNĐ

Cảm Biến Từ Autonics PRDW30-25DP-V

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 657.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-25DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 636.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRDW30-25DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 636.000 VNĐ