Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL08-1.5DN

DC 3 dây, NPN, NO,

phát hiện 1.5mm,

12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL08-1.5DP

DC 3 dây, PNP, NO,

phát hiện 1.5mm,

12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL08-1.5DN2

DC 3 dây, NPN, NC,

phát hiện 1.5mm,

12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 300.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 449.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL08-1.5DP2

DC 3 dây, PNP, NC,

phát hiện 1.5mm,

12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL08-2DN

DC 3 dây, NPN, NO,

phát hiện 2mm,

12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL08-2DP

DC 3 dây, PNP, NO,

phát hiện 2mm,

12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL08-2DN2

DC 3 dây, NPN, NC,

phát hiện 2mm,

12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL08-2DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 300.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 449.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRL12-4DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL12-4DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRL18-5DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRL18-5DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL18-5DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 280.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 418.000 VNĐ

PRL18-5DP2 Cảm biến tiệm cận Autonics

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRL18-8DN

DC 3 dây, NPN, NO,

phát hiện 8mm,

12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRL18-8DP

DC 3 dây, PNP, NO,

phát hiện 8mm,

12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRL18-8DN2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRL18-8DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL30-10DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 337.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 504.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRL30-10DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 337.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 504.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL30-10DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRL30-10DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL30-15DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRL30-15DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL30-15DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL30-15DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL18-5AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 452.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 675.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL18-5AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 452.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 675.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRL18-8AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 452.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 675.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL18-8AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 308.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 461.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL30-10AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRL30-10AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL30-15AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL30-15AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 489.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 730.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL12-2DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRL12-2DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 411.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 614.000 VNĐ