Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRT08-1.5DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRT08-1.5DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRT08-2DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 300.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 449.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRT08-2DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRT12-2DO

AC 2 dây, NO,

phát hiện 2mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRT12-2DC

AC 2 dây, NC,

phát hiện 2mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRT12-4DO

AC 2 dây, NO,

phát hiện 4mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRT12-4DC

AC 2 dây, NC,

phát hiện 4mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 374.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 559.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRT18-5DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRT18-5DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRT18-8DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRT18-8DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRT30-10DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRT30-10DC

DC 2 dây, NC,

phát hiện 10mm,

12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30-15DO

DC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30-15DC

DC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 391.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 584.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRT18-8XO

DC 2 dây, 8mm, NO, 12-24VDC, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRT18-8XC

DC 2 dây, 8mm, NC, 12-24VDC, cáp 2m, IP67

Giá KM còn: 334.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 499.000 VNĐ

Cảm biến từ Autonics PRT12-4XO

AC 2 dây, NO,

phát hiện 4mm,

12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 263.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 393.000 VNĐ