Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-1.5DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-1.5DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 427.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-1.5DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-1.5DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 427.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-2DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 402.800 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-2DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 418.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-2DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 427.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-2DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 427.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW12-2DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW12-2DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 381.600 VNĐ

PRW12-2DN2 Cảm biến tiệm cận Autonics

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW12-2DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW12-4DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW12-4DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW12-4DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW12-4DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRW18-5DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 393.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW18-5DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 401.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW18-5DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW18-5DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 401.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW18-8DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW18-8DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 401.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW18-8DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW18-8DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: 381.600 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRW30-10DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW30-10DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW30-10DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW30-10DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRW30-15DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 463.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW30-15DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW30-15DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW30-15DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 445.200 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-1.5DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-1.5DP-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-2DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW08-2DP-V

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Đơn giá: 487.600 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW30-10DN-V

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW30-10DP-V

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW30-15DP-V

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRW30-15DP-V

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: 530.000 VNĐ