Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-1.5DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-1.5DN

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-1.5DN

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-1.5DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-1.5DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 1.5mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRWL08-2DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-2DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-2DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL08-2DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 5mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 10mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15DN

DC 3 dây, NPN, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15DP

DC 3 dây, PNP, NO, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15DN2

DC 3 dây, NPN, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15DP2

DC 3 dây, PNP, NC, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 530.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 791.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 5mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 550.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 821.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-5AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 5mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 550.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 821.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 8mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL18-8AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 8mm, 100-240VAC, M18, IP67

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 10mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-10AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 10mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15AO

AC 2 dây, NO, phát hiện 15mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ

Cảm Biến Tiệm Cận Autonics PRWL30-15AC

AC 2 dây, NC, phát hiện 15mm, 100-240VAC, M30, IP67

Giá KM còn: 627.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 936.000 VNĐ