Đèn Báo Động Qlight QA125HLS

Đèn LED báo hiệu, nháy, 1.650A, 12-24VDC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Báo Động Qlight QA125HLSP

Đèn LED báo hiệu, nháy, 1.650A, 12-24VDC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động heavy duty Q-light SH1

bóng tim, Ø125mm,

140 vòng/phút, 7.5BG,

IP66

Đơn giá: 2.892.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH1P

bóng tim, Ø125mm,

140 vòng/phút, 7.5BG,

IP66

Đơn giá: 2.280.000 VNĐ

Đèn báo động hạng nặng Qlight SH1L

bóng led, Ø125mm,

140 vòng/phút,

12-24-110-220V, IP66

Đơn giá: 2.620.000 VNĐ

đèn báo động heavy duty Q-LIGHT SH1LP

bóng led, Ø125mm,

7.5BG, 12-24-110-220V,

IP66

Đơn giá: 2.560.000 VNĐ

Đèn Báo Động Heavy Duty Qlight SH1LR

bóng led, Ø125mm,

140 vòng/phút, 7.5BG,

12-24-110-220V, IP66

Đơn giá: 2.892.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH1LRP

bóng led, Ø125mm,

140 vòng/phút, 7.5BG,

12-24-110-220V, IP66

Đơn giá: 2.640.000 VNĐ

Đèn cảnh báo heavy duty Qlight SH1S

bóng xenon, Ø125mm, 7.5BG, 12-24-110-220V, IP56

Đơn giá: 2.370.000 VNĐ

Đèn Báo Động Heavy Duty Qlight SH1SP

bóng xenon, Ø125mm, 7.5BG, 12V, IP66

Đơn giá: 2.650.000 VNĐ

Đèn cảnh báo heavy duty Qlight SH1T

bóng tim, Ø125mm, 140 vòng/phút, 7.5BG, 12-24-110-220V, IP56

Đơn giá: 3.677.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH1TP

bóng tim, Ø125mm, 140 vòng/phút,12-24-110-220V, IP56

Đơn giá: 4.363.000 VNĐ

Đèn Báo Động Heavy Duty Qlight SH1TLR

bóng led, Ø125mm, 140 vòng/phút, 12-24-110-220V, IP66

Đơn giá: 4.314.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH1TLRP

bóng led, Ø125mm, 140 vòng/phút,12-24-110-220V, IP66

Đơn giá: 4.020.000 VNĐ

Đèn cảnh báo heavy duty Q-light SH1TL

bóng led, Ø119mm, 7.5BG, 12-24-110-220V, IP56

Đơn giá: 3.235.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH1TLP

bóng led, Ø125mm, 7.5BG, 12-24-110-220V, IP66

Đơn giá: 3.873.000 VNĐ

Đèn cảnh báo heavy duty Qlight SH1TS

bóng xenon, Ø125mm, 7.5BG, 12-24-110-220V, IP56

Đơn giá: 2.600.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH1TSP

bóng xenon, Ø125mm, 7.5BG, 12-24-110-220V, IP66

Đơn giá: 3.120.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH1THSP

bóng xenon, Ø125mm, 7.5BG, 12-24-110-220V, IP66

Đơn giá: 5.245.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH1THS

bóng tim, Ø125mm, 140 vòng/phút, 12-24-110-220V, IP66

Đơn giá: 4.118.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH1HS

bóng xenon, Ø125mm, 7.5BG, 12-24-110-220V, IP56

Đơn giá: 3.677.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH1HSP

bóng tim, Ø125mm, 140 vòng/phút, 12-24-110-220V, IP66

Đơn giá: 4.610.000 VNĐ

Còi báo động heavy duty Qlight QWH50TSD

còi gắn tường 123dB, sử dụng SD card, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Qlight QA115LSE

bóng led, nháy 60-80 lần/phút, Ø115mm, 12/24VDC IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảnh báo heavy duty Q-ligh SH2

bóng tim, Ø150mm, 7.5BG,

12/24/110/220V,

IP66

Đơn giá: 3.039.000 VNĐ

Đèn cảnh báo heavy duty Q-light SH2S

bóng xenon, Ø150mm, 7.5BG,

12/24/110/220V,

IP66

Đơn giá: 3.440.000 VNĐ

Đèn cảnh báo heavy duty Qlight SH2TS

bóng tim, Ø150mm, 7.5BG,

12/24/110/220V,

IP66

Đơn giá: 3.770.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH2TSP

bóng xenon, Ø150mm, 7.5BG, 12/24/110/220V, IP66

Đơn giá: 3.770.000 VNĐ

Đèn cảnh báo heavy duty Q-light SH2T

bóng tim, Ø150mm, 7.5BG, 140RPM, 12/24/110/220V, IP56

Đơn giá: 3.824.000 VNĐ

Đèn cảnh báo heavy duty Q-light SH2L

bóng led,sáng nháy, Ø158mm, DC12V, 24V, AC110V/220V, IP56

Đơn giá: 2.980.000 VNĐ

Đèn cảnh báo heavy duty Q-light SH2TL

bóng led,sáng nháy, Ø150mm, DC12V, 24V, AC110V/220V, IP66

Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH2TP

bóng tim, Ø150mm,140RPM, DC12V, 24V, AC110V/220V, IP56

Đơn giá: 4.510.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH2TLRP

bóng led, Ø150mm, 140RPM,12,24V AC110V/220V, IP66

Đơn giá: 3.850.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH2TLR

bóng led, Ø150mm, 140RPM, 7.5BG, 12/24/110/220V, IP66

Đơn giá: 3.200.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH2TLP

bóng led, Ø150mm, 7.5BG, 12/24/110/220V, IP66

Đơn giá: 3.850.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH2THSP

bóng tim, Ø150mm, 140RPM, 12/24/110/220V, IP66

Đơn giá: 10.931.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH2THS

bóng tim, Ø150mm, 140RPM, 7.5BG, 12/24/110/220V, IP66

Đơn giá: 4.657.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH2THBFP

bóng tim, Ø150mm, 140RPM, 7.5BG, 12/24/110/220V, IP66

Đơn giá: 3.726.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH2SP

bóng xenon, Ø150mm, 7.5BG,

12/24/110/220V,

IP66

Đơn giá: 3.150.000 VNĐ

Đèn báo động heavy duty Qlight SH2P

bóng tim, Ø150mm, 140RPM, 7.5BG, 12/24/110/220V, IP66

Đơn giá: 3.726.000 VNĐ