đèn tháp 7 màu Qlight QT56MCL

bóng led, sáng tĩnh , Ø56mm, 24VDC, IP 44

Đơn giá: 750.000 VNĐ