cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-R-C

Gắn tường, 24VDC, 4-20mA, Autonics Korea

Đơn giá: 2.537.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-R-V

Gắn tường, 24VDC, 1-5VDC, Autonics Korea

Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-R-T

Gắn tường, 24VDC, RS485, Autonics Korea

Đơn giá: 2.893.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ Autonics THD-R-PT

Gắn tường, 24VDC, điện trở DPt100Ω, Autonics Korea

Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm biến Nhiệt Độ độ ẩm Autonics THD-R-PT/C

Gắn tường, 24VDC, 4-20mA & điện trở DPt100Ω , Autonics Korea

Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-D1-C

Gắn trong ống, cảm biến 100mm, 24VDC, 4-20mA, Autonics Korea

Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

Cảm biến Nhiệt Độ độ ẩm Autonics THD-D1-V

Gắn trong ống, cảm biến 100mm, 24VDC, 1-5vdc, Autonics Korea

Đơn giá: 3.264.800 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-D1-T

Gắn trong ống, cảm biến 100mm, 24VDC, RS485, Autonics Korea

Đơn giá: 3.606.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-D2-C

Gắn trong ống, cảm biến 200mm, 24VDC, 4-20mA, Autonics Korea

Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ và Độ Ẩm Autonics THD-D2-V

Gắn trong ống, cảm biến 200mm, 24VDC, 1-5vdc, Autonics Korea

Đơn giá: 3.264.800 VNĐ

bộ cảm biến độ ẩm/nhiệt độ THD-D2-T

Gắn trong ống, cảm biến 100mm, 24VDC, RS485, Autonics Korea

Đơn giá: 3.606.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-DD1-C

Gắn trong ống, cảm biến 100mm, 24VDC, out: 4-20mA

Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-DD1-V

Gắn trong ống, cảm biến 100mm, 24VDC, 1-5vdc, Autonics Korea

Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-DD2-C

Gắn trong ống, cảm biến 200mm, 24VDC, 4-20mA, Autonics Korea

Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-DD2-V

Gắn trong ống, cảm biến 200mm, 24VDC, 1-5vdc, Autonics Korea

Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-DD2-T

Gắn trong ống, cảm biến 200mm, 24VDC, RS485, Autonics Korea

Đơn giá: 3.984.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-W1-C

Gắn trên tường, cảm biến 100mm, 24VDC, 4-20mA, Autonics Korea

Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-W1-V

Gắn trên tường, 24VDC, 1-5vdc, Autonics Korea

Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-W1-T

Gắn trên tường, cảm biến 100mm, 24VDC, RS485, Autonics Korea

Đơn giá: 3.434.400 VNĐ

cảm biến độ ẩm Autonics THD-W2-C

Gắn trên tường, cảm biến 200mm, 24VDC, 4-20mA, Autonics Korea

Đơn giá: 3.264.800 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-W2-V

Gắn trên tường, cảm biến 200mm, 24VDC, 1-5vdc, Autonics Korea

Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ / độ ẩm Autonics THD-W2-T

Gắn trên tường, cảm biến 200mm, 24VDC, RS485, Autonics Korea

Đơn giá: 3.434.400 VNĐ

cảm biến nhiệt độ / độ ẩm Autonics THD-WD1-C

Gắn trên tường, cảm biến 100mm, 24VDC, 4-20mA, Autonics Korea

Đơn giá: 3.604.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-WD1-V

Gắn trên tường, cảm biến 100mm, 24VDC, 1-5vdc, Autonics Korea

Đơn giá: 3.604.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-WD1-T

Gắn trên tường, cảm biến 100mm, 24VDC, RS485, Autonics Korea

Đơn giá: 3.984.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm THD-WD2-C

Gắn trên tường, cảm biến 200mm, 24VDC, 4-20mA, Autonics Korea

Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-WD2-V

Gắn trên tường, cảm biến 200mm, 24VDC, 1-5vdc, Autonics Korea

Đơn giá: 3.604.000 VNĐ

Cảm biến độ ẩm Autonics THD-WD2-T

Gắn trên tường, cảm biến 200mm, 24VDC, RS485, Autonics Korea

Đơn giá: 3.984.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-DD1-T

Gắn trong ống, cảm biến 100mm, 24VDC, RS485, Autonics Korea

Đơn giá: 3.984.000 VNĐ