cảm biến momen SETECH YDNQ

ĐỘ chính xác: 0.3%, Phạm vi đo: 2kgf.cm~8000kgf.m

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến momen SETECH YDNR

20kgf.cm~2000kgf.m, độ chính xác: 0.3%, ngõ ra 1.3mV/V

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến momen SETECH TMA

0.5~200kgf.m, độ chính xác: 0.3%, ngõ ra 0~10V(4~20mA)

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến momen Setech TMRA

0.5~200kgf.m, độ chính xác: 0.3%, ngõ ra 0~10V(4~20mA)

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến momen SETECH YDR

0.5~10.00kgf.m, độ chính xác: 0.09%, ngõ ra 1.5mV/V

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến momen SETECH YDRA

1~2.000kgf.m, độ chính xác: 0.09%, ngõ ra 1.5mV/V

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến momen SETECH YDRZ

1~2.000kgf.m, độ chính xác: 0.3%, ngõ ra 1.5mV/V

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến momen SETECH YDRB

1~2.000kgf.m, độ chính xác: 0.3%, ngõ ra 1.5mV/V

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến momen xoắn Setech YDFS

1~500kgf.m, độ chính xác: 0.3%, ngõ ra 1.5mV/V

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến momen SETECH YDFF

5kgf-m~500Kgf-m , cáp Φ 5 dài 5m, 15VDC, out 1.5mV

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến momen SETECH YDN

2Kgf-㎝-500Kgf-m, cáp Φ3, Φ5, dài 5m, out 1.5mV, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến momen SETECH YDNS

2kgf-cm~1000kgf-m, out 1.3mV, cáp Φ3, Φ5, dài 5m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

cảm biến momen SETECH YDNF

2kgf-cm~200kgf-m, out 1.5mV, cáp Φ3, Φ5, dài 5m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tốc độ Setech MS-2500

1㎐~20㎑, nguồn cấp 12VDC, out 330Ω, R04-PB6F

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tốc độ Setech MS-2000

Phạm vi đo: 1㎐~20㎑ ,

nguồn cấp 12V,

out 330Ω, R04-PB6F

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến torque Setech YDH

20~8000kgf-m, out 1.5mV, cáp Φ3, Φ5 dài 5m, nguồn 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến torque Setech YDSS

2~3000kgf-cm, out 1.3mV, cáp Φ3, Φ5 dài 5m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến torque Setech YDSA

2kgf-㎝~500Kgf-㎝, out 1.3mV, cáp Φ3, Φ5 dài 5m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến torque Setech YDSB

2kgf-㎝~2000Kgf-㎝, out 1.3mV, cáp 5m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến torque Setech YDS

2kgf-㎝~200Kgf-㎝, out 1.3mV, cáp Φ3, Φ5 dài 5m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến torque Setech YDSN

2kgf-㎝~1000Kgf-㎝, out 1.3mV, cáp Φ3, Φ5, dài 5m, 10VDC

Đơn giá: Liên hệ