bộ đếm giờ Theben BZ 142-1

đồng hồ đếm giờ, max: 99999.99h,

Nguồn cấp: 220V,

Kích thước: 48x48, IP65

Đơn giá: 726.600 VNĐ

bộ đếm giờ Theben BZ 142-3

đồng hồ đếm giờ,

max: 99999.99h,

220V, 48x48, IP65

Đơn giá: Liên hệ

bộ đếm giờ Theben BZ 142-1 10V

đồng hồ đếm giờ,

max: 99999.99h,

10-80V, 48x48, IP65

Đơn giá: 1.295.500 VNĐ

Bộ đếm giờ Theben BZ 142-3 10V

đồng hồ đếm giờ, max: 99999.99h, 10-80V, 48x48, IP65

Đơn giá: 1.438.000 VNĐ

bộ đếm giờ Theben BZ 143-1

đồng hồ đếm giờ, max: 99999.99h, 220V, 52x52, IP65

Đơn giá: 726.600 VNĐ

bộ đếm giờ hourmeter Theben BZ 145

đồng hồ đếm giờ, max: 99999.99h, 220V, 35x45, IP20

Đơn giá: 1.306.400 VNĐ

bộ đếm giờ hourmeter Theben BZ 146

đồng hồ đếm giờ, max: 99999.99h, 240V, 24x48, IP65

Đơn giá: 2.691.000 VNĐ

Bộ đếm giờ hourmeter Theben BZ 147

đồng hồ đếm giờ, max: 99999.99h, 220V, 48x48, IP65

Đơn giá: 2.715.000 VNĐ

bộ đếm giờ Theben BZ 148

đồng hồ đếm giờ, max: 99999.99h, 220V, 35x45, IP20

Đơn giá: 3.289.000 VNĐ