Công tắc đồng hồ Theben SIMPLEXA 601

24 chương trình ngày và tuần, 1 phút, out: 1 relay, 220V

Đơn giá: 1.602.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SIMPLEXA 602

chương trình ngày và tuần, 24 bước, out: 2 relay, 220V

Đơn giá: 1.864.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben TR 610 top3

chương trình theo tuần, 56 bước, 1 min, 1 relay, 220V

Đơn giá: 2.266.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben TR 612 top3

chương trình theo tuần, 56 bước, 1 min, 1 relay, 220V

Đơn giá: 3.470.000 VNĐ

công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 170 top3

1 kênh, 56 chương trình theo tuần, 1min, 230VAC, IP20.

Đơn giá: 3.789.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 171 top3 RC

pin 10 years, 2 kênh, 16A, 230V, 84 chương trình, 1min

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 172 top3

2 kênh, pin 10 năm, 16A, 230V, 84 chương trình, 1min

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SELEKTA 172 top3 RC

2 kênh, pin 10 năm, 84 chương trình, tuần và năm, 1min

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 191 w

pin 200h, 1 kênh, 84 chương trình, min 2 giờ, 230V

Đơn giá: 1.845.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 289 h

chương trình ngày và tuần, 20min/2 h, 1 kênh, 230VAC

Đơn giá: 3.442.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 181 d 24V

1 kênh, 96 chương trình, 15min, 24V, pin 72h,

Đơn giá: 1.662.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 181 d

pin 72h, 1 kênh, 16A, 220V, 96 chế độ cài đặt, 30 phút

Đơn giá: 1.247.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 161 d

chương trình hàng ngày và tuần, 1 kênh, 15 min, 220V

Đơn giá: 873.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ 24h Theben MEM 190 a

84 chương trình, min 2 giờ, pin 72h, 16A, 240V,

Đơn giá: 2.833.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 180 a

dạng cơ, pin chờ 72h, 1400W, 16A, 220V, 96 chế độ cài đặt

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 160 a

1000w, 16A, 230VAC, 96 chế độ cài đặt, pin 72h, IP20

Đơn giá: 1.177.000 VNĐ