Trụ nâng hạ Timotion TA20

700N, 45mm/s, hành trình + 177mm, 12/24VDC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL3

4,000N, 24mm/s, hành trình 25~1200mm, 12/24VDC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL4S

Trụ nâng hạ Timotion TL4S

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL4

800N, 33mm/s, 520~650mm, 70x70, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL5

800N, 20mm/s, 560mm, 120x70, Stroke: 675mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL6

700N, 43mm/s, Stroke: 520~660mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL7

800N, 33mm/s, Stroke: 650~660mm, 70x70, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL8

2000N, 19mm/s, Stroke: 200~400mm, Ø124.4mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL9

800N, 33mm/s, Stroke: 650~660mm, Ø70mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL10H

1200N, 15mm/s, Stroke: 650~660mm, Ø80x60mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL10

800N, 33mm/s, Stroke: 650~660mm, Ø80x60mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL11

800N, 33mm/s, Stroke: 650~660mm, Ø70mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TA48

500N, 45mm/s, Stroke: 100~500mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL12

800N, 33mm/s, Stroke: 650~660mm, Ø80x60mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL13S

600N, 24mm/s, Stroke: 500~645mm, Ø70x70mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL13

800N, 28mm/s, Stroke: 500~645mm, Ø70x70mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL14

800N, 28mm/s, Stroke: 500~645mm, Ø70mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL15

800N, 28mm/s, Stroke: 500~645mm, Ø80x60mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL17

2000N, 22mm/s, Stroke: 250~1200mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL18

4,500N, 28mm/s, Stroke: 100~700mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL18AC

4,500N, 6.6mm/s, Hành trình: 200~700mm, 196x148

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL19

800N, 27mm/s, Hành trình: 500mm, 110x110, chiều cao 645mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TVL3

600N, 22mm/s, 120x70, chiều cao 570mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL20

600N, 27mm/s, Hành trình: 650mm, 70x70, chiều cao 590mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL20R

600N, 43mm/s, Hành trình: 650mm, 70x70, chiều cao 590mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL24

400N, 38mm/s, Hành trình: 100~800mm, 110x110,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL25

500N, 45mm/s, Hành trình: 500mm, 50x100, chiều cao 860mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL26

800N, 28mm/s, Hành trình: 500mm, 80x60, chiều cao 645mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL27

3,300N, 38mm/s, Hành trình: 20~800mm, 130x130

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL28

800N, 28mm/s, Hành trình: 500mm, 70x70, chiều cao 645mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL29

800N, 28mm/s, Hành trình: 500mm, Ø70mm, chiều cao 645mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL30S

600N, 24mm/s, Hành trình: 500mm, Ø90x60mm, chiều cao 645mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL31S

600N, 25mm/s, Hành trình: 650-660mm, Ø90x60mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL32SR

600N, 24mm/s, Hành trình: 500mm, Ø83x53mm, chiều cao 645mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL33S

600N, 25mm/s, Hành trình: 650-660mm, Ø83x53mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL33SR

600N, 25mm/s, Hành trình: 650-660mm, Ø83x53mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL52

3,300N, 6,5mm/s, Hành trình: 20~800mm, Ø184x120mm

Đơn giá: Liên hệ