Trụ nâng hạ Timotion TA20

700N, 45mm/s,

hành trình + 177mm,

12/24VDC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL3

4,000N, 24mm/s,

hành trình 25~1200mm,

12/24VDC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL4S

Maximum load: 600N in push

Tốc độ lớn nhất at full load: 25mm/s

hành trình: 650 / 660 (M, S) mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL4

800N, 33mm/s,

520~650mm,

70x70, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL5

800N,

hành trình: 675mm

120x70mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL6

700N,

43mm/s,

Hành trình: 520~660mm,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL7

800N,

ống: 70x70mm

Stroke: 650~660mm,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL8

2000N,

hành trình: 200~400mm,

Ø124.4mm,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL9

800N,

Hành trình: 650~660mm

Ø70mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL10H

1200N,

Stroke: 650~660mm

Ø80x60mm, 

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL10

800N

Stroke: 650~660mm,

Ø80x60mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL11

800N,

Stroke: 650~660mm,

Ø70mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TA48

500N,

45mm/s,

Stroke: 100~500mm,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL12

800N, 33mm/s,

Stroke: 650~660mm,

Ø80x60mm, 

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL13S

600N, 24mm/s,

Stroke: 500~645mm,

Ø70x70mm,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL13

800N, 28mm/s,

Stroke: 500~645mm,

Ø70x70mm, 

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL14

800N, 28mm/s,

Stroke: 500~645mm,

Ø70mm,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL15

800N, 28mm/s,

Stroke: 500~645mm,

Ø80x60mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL17

2000N,

22mm/s,

Stroke: 250~1200mm, 

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL18

4,500N,

28mm/s,

Stroke: 100~700mm, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL18AC

4,500N, 6.6mm/s,

Hành trình: 200~700mm,

196x148mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL19

800N, 27mm/s,

Hành trình: 500mm,

110x110mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TVL3

600N, 

120x70mm

chiều cao 570mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL20

600N, 27mm/s,

Hành trình: 650mm,

70x70, chiều cao 590mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL20R

600N, 43mm/s,

Hành trình: 650mm,

70*70mm

 

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL24

400N, 38mm/s,

Hành trình: 100~800mm,

110x110,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL25

500N, 45mm/s,

Hành trình: 500mm,

50x100mm, chiều cao 860mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng tuyến tính Timotion TL26

800N, 28mm/s,

Hành trình: 500mm,

80x60mm, chiều cao 645mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL27

3,300N, 38mm/s,

Hành trình: 20~800mm,

130x130

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL28

800N, 28mm/s,

Hành trình: 500mm,

Chiều cao 645mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL29

800N, 28mm/s,

Hành trình: 500mm,

Ø70mm,

 

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL30S

600N, 24mm/s,

Hành trình: 500mm, chiều cao 645mm

Ø90x60mm, 

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL31S

600N, 25mm/s,

Hành trình: 650-660mm,

Ø90x60mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL32SR

600N, 24mm/s,

Hành trình: 500mm, chiều cao 645mm

Ø83x53mm,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL33S

600N, 25mm/s,

Hành trình: 650-660mm,

Ø83x53mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ nâng hạ Timotion TL33SR

600N, 25mm/s,

Hành trình: 650-660mm,

Ø83x53mm

Đơn giá: Liên hệ

Trụ nâng hạ Timotion TL52

3,300N, 6,5mm/s,

Hành trình: 20~800mm,

Ø184x120mm

Đơn giá: Liên hệ