Cảm biến áp suất Autonics TPS20

từ 0 đến 350 kgf/㎠ , 4-20 mA, ± 0,3% FS,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G1

20 đến 350bar, out: 4-20mA, 15-35VDC, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G11

0 đến 0.2kgf/cm², out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G12

0 đến 0.5kgf/cm², out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G13

0 đến 1kgf/cm², out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G14

0 đến 2kgf/cm², out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G15

0 đến 7kgf/cm², out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G16

0 đến 10kgf/cm², out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G17

0 đến 20kgf/cm², out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G18

0 đến 35kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G19

0 đến 70kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G1A

0 đến 100kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G1C

0 đến 200kgf/cm², out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics TPS20-G1F

Từ 0 đến 300kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G1H

0 đến 350kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics TPS20-G1M

-760mmHg~0, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.916.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G1O

-760mmHg~1kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G1Q

-760mmHg~7kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics TPS20-G1V

Từ -760mmHg~10kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.916.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G1X

Từ -760mmHg~20kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G1Y

Từ -760mmHg~35kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G21

Từ 0~0.2kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 4.394.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G22

Từ 0~0.5kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 1bar Autonics TPS20-G23

Từ 0~1kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 2bar Autonics TPS20-G24

Từ 0~2kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 7bar Autonics TPS20-G25

Từ 0~7kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất 10bar Autonics TPS20-G26

Từ 0~10kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.916.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G27

Từ 0~20kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm biến áp suất Autonics TPS20-G28

0 đến 35kgf/cm², out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2, R3/8

Đơn giá: 3.916.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 70bar Autonics TPS20-G29

Từ 0~70kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G2A

Từ 0~100kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8, R1/2, R3/8"

Đơn giá: 5.051.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G2C

Từ 0~200kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 5.051.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G2F

Từ 0~300kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 5.051.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất 350bar Autonics TPS20-G2H

Từ 0~350kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8, R1/2, R3/8"

Đơn giá: 5.051.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G2M

Từ -1bar ~ 0, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G2O

-760mmHg~1kgf/cm2, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G2Q

-760mmHg~7kgf/cm2, out: 4-20mA, ren G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.916.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G2V

-760mmHg~10kgf/cm2, out: 4-20mA, ren G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.916.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G2X

Từ -1 tới 20bar, out: 4-20mA, ren nối G3/8, R1/2, R3/8"

Đơn giá: 3.862.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Autonics TPS20-G2Y

Từ -1 ~ 35bar, out: 4-20mA, ren nối G3/8", R1/2", R3/8"

Đơn giá: 3.916.000 VNĐ