Động cơ chỉnh tốc 6w Excem E6I6PXLTU

6w 1P 220v, 1200rpm, 470g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 1.367.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 6w Excem E6I6DXLTU

6w 1P 220v, 1400rpm, 4700g.cm, trục trơn D6, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 15w Excem E7I15PXLTU

15w 1P 220v, 1200rpm, 1250g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 1.474.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 15w Excem E7I15DXLTU

15w 1P 220v, 1200rpm, 1250g.cm, trục trơn D8, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25PXLTU

25w 1P 220v, 1200rpm, 1850g.cm, trục răng soắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 25w Excem E8I25DXLTU

25w 1P 220v, 1200rpm, 1850g.cm, trục trơn D8, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 40w Excem E9I40DXLTU

40w 1P 220v, 1200rpm, 2800g.cm, trục trơn D10, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 40w Excem E9I40PXLTU

40w 1P 220v, 1200rpm, 2800g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60DXHTU

60w 1P 220v, 1200rpm, 5800g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 60w Excem E9I60PXHTU

60w 1P 220v, 1200rpm, 5800g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90PXHT

90w 3P 380v, 1300rpm, 2700g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: 2.716.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90PXHTU

90w 1P 220v, 1200rpm, 7100g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 90w Excem E9I90DXHTU

90w 1P 220v, 1200rpm, 7100g.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120DXHTU

120w 1P 220v, 1200rpm, 8000g.cm, trục trơn D12, D-cut

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120PXHT

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120PXHT

Đơn giá: 3.079.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 120w Excem E9I120PXHTU

120w 1P 220v, 1200rpm, 8000g.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180PXHT

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180PXHT

Đơn giá: 5.389.000 VNĐ

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180PXHTU

180w 1P 220v, 1200rpm, 11.12kg.cm, trục răng xoắn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ chỉnh tốc 180w Excem E9I180DXHTU

180w 1P 220v, 1200rpm, 11.12kg.cm, trục trơn D12, D-cut.

Đơn giá: Liên hệ